Relevante forskningssentre og infrastruktur

DIATECH@UiO

DIATECH@UiO er et av 15 endringsmiljøer ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet og er et samarbeid mellom Kjemisk institutt, Fysisk institutt og Farmasøytisk institutt ved UiO samt grupper ved Oslo Universitetssykehus.

Vi skal bygge det vitenskapelige grunnlaget for helt nye prinsipper og teknologier som kan brukes i fremtidens medisinske diagnostikk og legemiddelmonitorering. De nye teknikkene skal baseres på vår grunnleggende kunnskap i analytisk kjemi, fysikk og materialvitenskap, og inkluderer både avansert instrumentering som kromatografi-massespektrometri, og enklere instrumentering som blir utviklet.

Vi har nær kontakt med miljøer ved universitetssykehusene, og metodene som utvikles vil bli/blir benyttet til kliniske analyser (stor fokus på kreft), men også innen grunnforskning, for å forstå mekanismene til kreft og andre sykdommer. Les mer om DIATECH@UiO

Bioanalytisk kjemi ved Kjemisk institutt har godt samarbeid med tilsvarende gruppe på Farmasøytisk institutt, og vi har to fellesemner på master (og PhD): 

 • FRM-KJM5050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse og KJM-FRM5055 - Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder

Ved Kjemisk institutt er følgende personer medlemmer av Diatech@UiO:

 • Elsa Lundanes, leder 
 • Steven R. Wilson 
 • Ola Nilsen
 • Carl Henrik Görbitz

GLYCONOR

GLYCONOR er et konsortium av ni grupper fra Institutt for biovitenskap, Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt, som har felles interesse av glykobiologi, et fag med fokus på sukker.

Konsortiet omfatter et bredt spektrum av cellebiologisk og medisinsk glykobiologi. Sukker er velkjent som energikilde og også for sin stabiliserende rolle i celler (f.eks. cellulose i planter og kitin i eksoskjelletet til skalldyr og insekter). Mindre kjent (og studert) er roller sukker og glykokonjugater spiller i celle-celle interaksjonsprosesser, for eksempel i immunforsvar, fertilitet, og cellulær signalering.

Glyconor gjennomfører funksjonelle studier og utvikling av legemidler (fra medisinske planter) og har i tillegg tung metodologisk kompetanse (MS, røntgenkrystallografi, HPLC, m.m.). Glyconor har gode kontakter med andre nordiske og internasjonale glykonettverk og formidler sin kunnskap i kurset MBV4270 Avansert Glykobiologi. Ved Kjemisk institutt er gruppen til Ute Krengel med i konsortiet. Les mer om Glyconor.

PX-OSLO

PX-Oslo står for Proteinkrystallografi i Oslo. Med proteinkrystallografi (basert på diffraksjon av røntgenstråling fra énkrystaller) kan man bestemme molekylstrukturene av proteiner helt ned til atomær oppløsning, som er viktig for å kartlegge proteinenes funksjon og for å rasjonelt utvikle nye legemidler (rational drug design).

Til sammen er vi fem grupper:

 • Ved Institutt for biovitenskap: Hersleth/Andersson – Metallproteiner
 • Ved Rikshospitalet: Bjørås/Dalhus – DNA reparasjon
 • Ved NCMM: Morth – Membranproteiner
 • Ved Kjemisk Institutt:
  • Gørbitz – aminosyrer og peptider
  • Krengel – Medisinsk relevante systemer, spesiell protein-sukker interaksjoner

Disse fem gruppene har regelmessige fellesmøter og aktiviteter, både faglig og sosialt. PX-miljøet i Oslo har tidligere vært lite, og har derfor vært mindre kjent enn NORSTRUCT i Tromsø. De siste årene har derimot miljøet hatt en sterk ekspansjon, og er nå størst i Norge og i fremste rekke internasjonalt. Les mer om PX-Oslo

Tjenester

Gjennom MLS teknologiplatformen ”X-ray Core Facilities” og ”Biomolecular NMR Spectroscopy”, tilbyr vi tjenester innen proteinekspresjon, CD-spektroskopi, NMR og røntgenkrystallografi. Ved Kjemisk institutt er blant annet gruppene til Carl Henrik Gørbitz og Ute Krengel med i teknologiplatformen, gruppen til Ute Krengel var med i BIOSTRUCT fram til BIOSTRUCT ble avsluttet i 2017. Les mer om BIOSTRUCT.

Publisert 18. juli 2016 12:11 - Sist endret 10. nov. 2021 14:16