Ta en master i Jord- og vannkjemi!

Anvendt, Tverrfaglig og Internasjonal forskning

Alt er kjemi, og kjemi er en fellesnevner i alle naturvitenskaper. Miljøvitenskap spiller derfor en sentral rolle i all tverrfaglig forskning på hva som skjer med forurensinger i naturen og hvilken effekt de har på miljøet.

Miljøvitenskap er studiet av komplekse biogeokjemiske likevekter som foregår innenfor og mellom luft, vann, jord og biota, hvordan mennesker påvirker dette systemet, og hvordan vi best kan redusere negative effekter av menneskeskapte påvirkninger.

Aktuelle bachelor- og masteroppgaver finner du her

Lab, labarbeid, glassutstyr, pipetter

Forberedelse av prøver til analyse. Foto: Alexander Håland

Miljøvitenskap er studiet av komplekse biogeokjemiske likevekter som foregår innenfor og mellom luft, vann, jord og biota, hvordan mennesker påvirker dette systemet, og hvordan vi best kan redusere de negative effektene av menneskeskapte påvirkninger.

Dybde og bredde

For å forstå samspillet mellom kjemi og miljø er det nødvendig med kunnskap om de viktige viktige kjemiske reaksjonene som styrer de biogeokjemiske prosessene i miljøet. For å skaffe oss denne forståelsen er vi avhengige av kjemiske data. Vår forskning foregår i nært samarbeid med forskere fra andre realfagsfagområder som for eksempel biologi, geologi, limnologi og hydrologi. Vi bruker også mye statistikk og modellering.

Forståelsen av hvordan miljøet fungerer er nødvendig for en kunnskapsbasert forvaltning av våre naturressurser. Vi jobber derfor tett opp mot miljøøkonomer og samfunnsvitere for å sikre oss at kunnskapen vi produserer er relevant for forvaltningen. Samarbeidet opp mot samfunnsfagene er også nyttig for å bedre forstå sammenhengen mellom arealbruk og de aktiviteter som foregår i et studie område og de kjemiske målinger vi gjør. 

Internasjonalt engasjement

Bildet kan inneholde: plantesamfunn, jord, krattskog, gress.
Prøvetaking i Tanzania i forbindelse med et pågående masterprosjekt som går ut på å undersøke tungmetaller i jord. Foto: Maja Nipen.

Hvordan utviklingsland, og spesielt Kina, møter deres miljøutfordringer vil ha stor innvirkning på vårt miljø på grunn av økt internasjonalisering og våre globale miljøproblemer.

Mye av vår forskning er derfor gjennomført i utviklingsland i Fjerne Østen, Sentral-Asia og Afrika.

Miljøkjemi er en vitenskapelig disiplin der kjemisk analyse og miljøspørsmål står i fokus. Vi bruker resultatene fra analytisk kjemi som et verktøy for å studere naturlige kjemiske prosesser i miljøet og effekter av forurensning på naturen.
En miljøkjemiker arbeider tverrfaglig, utforsker grenselandet mellom andre fagområder. Våre aktiviteter spenner fra analytisk kjemi, laboratorieeksperimenter og feltarbeid, gjennom kjemometri til bruk av teoretiske simuleringsmodeller.

Eksempler på forskningsområder er: 

 1. Integrert tilnærming til miljøproblemene
  • Overgjødsling
  • Effekten av klimaendringer på vannkvalitet
  • Tungmetaller
 2. Miljøproblemer i utviklingsland
  • Kvikksølv og sur nedbør i Kina
  • Tungmetaller i Sentral-Asia, Polen og Afrika
  • Vannforvaltning i Afrika
 3. Løst naturlig organisk materiale
  • Variasjon i tid og rom i mengde og egenskaper
 4. Effekt av klimaendringer på økosystemtjenester
 5. Mobilisering og transport mekanismer av forurensinger i miljøet

Utdanning med et fremtidig

Det moderne samfunnet trenger pålitelige risikovurderinger, og en bærekraftig løsning på alle miljøproblemer. Dette krever en inngående kjennskap til miljøkjemi og kjemisk analyse for å finne frem til de beste løsningene og formidle dem til samfunnet.

Yrkesmuligheter

Master i Miljøkjemi gir deg muligheten til å skilte med en allsidig erfaring og kompetanse i tolking av miljødata.

Vår kompetanse er spesielt egnet for:
 • Forskning
 • Forvaltning
 • Miljørådgivning
 • Industri

Våre tidligere studenter er nå holder fremtredende posisjoner i et bredt spekter av arbeidsplasser, f.eks.:

 • Forskningsinstitutter: NIVA, NILU, CICERO, NIBIO, SINTEF
 • Universitet, Høyskoler og videregående: UiO, NMBU, UiA, USN, NTNU
 • Forvaltning: KLIF, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Mattilsynet, vannlaboratorier, STAMI, Folkehelseinstituttet, vannverk, Met.no, NVE, FFI, Kripos, Det norske strålevern
 • NGOer: Nordisk Miljømerking
 • Rådgivning: Sweco, Cowi
 • Industri: Shell, NOHA

Det er generelt gode jobbmuligheter for våre kandidater på grunn av mangel på forskere med relevant utdanning

Kontakt

Oppgave med fokus på Miljøkjemi:

Professor Rolf D. Vogt

Oppgave med fokus på NMR:

Professor Eddy Walther Hansen

Les mer

Last ned informasjon om å ta en Master i Miljøkjemi:

Publisert 22. feb. 2016 12:02 - Sist endret 11. des. 2020 11:15