KUN - Kort info om sentrale funn

Hvem er kjemilærerne?

Gjennomsnittsalderen er 51 år, 64 % er menn, 35 % har hovedfag i kjemi.

Hvor vanskelig er kjemi?

Halvparten av 3KJ-elevene og nesten 80 % av kjemilærerne mener at vanskegraden for 3KJ-elever er (meget) stor. Vanskegraden i 2KJ oppfattes som mer "passe."

Hvor stor er arbeidsmengden i kjemi?

Halvparten av 3KJ-elevene og nesten 80 % av kjemilærerne mener at arbeidsmengden i 3KJ for elevene er (meget) stor. Arbeidsmengden i 2KJ oppfattes som mer"passe." Lærere vurderer også egen arbeidsmengde som mye større i 3KJ enn i 2KJ.

Hva karakteriserer kjemifaget?

Vekslingen mellom teori og praksis er karakteristisk for kjemifaget. Elevøvelser nevnes spesielt.

Hva liker elever og lærere best ved kjemifaget?

Elevøvelser nevnes av ca. 45 % av elevene i 2KJ og 3KJ. Også dette at kjemi er relevant og nyttig i mange sammenhenger i samfunnet, miljøet, naturen og dagliglivet fremheves av både lærere og elever.

Hva liker elever og lærere dårligst ved kjemifaget?

Ser vi bort fra spesielle deler av kjemien, liker elevene all rapporteringen fra elevøvelser dårligst, og pugg av formler, navn og ikke minst prøver. Beregninger er heller ikke populært i 2KJ. Lærerne er kritiske til den omfattende læreplanen og har for få timer.

Hva foreslår kjemilærere av endringer i 2KJ og 3KJ?

Kort sagt: tilbake til læreplan og eksamensoppgaver før R94

Hvilke kjemiemner er interessante?

Elever synes at det å gjøre eksperimenter er mest interessant, mens historisk kjemi er minst interessant av de oppgitte emnene.

Hva er viktig i kjemifaget?

Av oppgitte utsagn får grunnlag for videre studier størst tilslutning blant kjemilærerne.

Hva er problematisk i kjemifaget?

De oppgitte faktorer byr ikke på særlig problemer.

Hva vet vi om undervisningen i kjemi?

Elevøvelser er av "kokebok-typen", lærer bruker tavle mye - og slik vil elevene ha det. IKT og andre bøker enn læreboken blir sjelden brukt - også dette er elevene fornøyd med.

Hva synes elever i 2. klasse vgs. om naturfag generelt og om kjemi spesielt?

Naturfagdisiplinen fysikk er dårligst og biologi best likt blant ikke-realistene i VKI. Biologielever er ikke så positive til naturfag grunnkurs som kjemi- og fysikkelevene i VKI er.

 

Emneord: skolelab, kjemi, skole Av Vivi Ringnes
Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 19. sep. 2011 08:51