Hva liker elever og lærere best ved kjemifaget?

Både 2KJ-elever, 3KJ-elever og kjemilærere ble stilt tre åpne spørsmål om kjemifaget. Det var avsatt 1/3 side i spørreskjemaet til svar på hvert spørsmål. Her ser vi på ett av dem:

 • Det jeg liker best ved kjemifaget er:

En rekke beskrivelser om hva respondentene likte best, gikk igjen i alle tre utvalg og er derfor kodet likt. Vi grupperte svarene i 7-9 kategorier. I størst mulig grad brukte vi også de samme kategoriene på de to andre lignende åpne spørsmålene: "Det jeg oppfatter som mest karakteristisk ved kjemifaget er:" og "Det jeg liker dårligst ved kjemifaget er:".

Vi noterte inntil 3 svarkategorier for hver person. Svarene innen én kategori er summert og regnet i prosent av totalt antall svar. (Det var 14 % av kjemilærerne, 5 % av 3KJ-elevene og 8 % av 2KJ-elevene som ikke svarte på det åpne spørsmålet om hva de likte best ved kjemifaget.)


Kategorien Kjemi i figuren over inkluderer svar som viser til kjemifaget egenart som sammenhengen mellom teori og praksis, til kjemiens egenart som hierarkisk og systematisk oppbygget, og også til utsagn som "Det er organisk kjemi jeg liker best". Blant 3KJ-elevene nevnte dobbelt så mange organisk kjemi som kvalitativ analyse, mens andre temaer ble nevnt av enkeltelever. Her er typiske svar i kategorien Kjemi for "Det jeg liker best ved kjemifaget er:"

 • At det er praktisk, teoretisk og matteoppgaver flettet inn i hverandre. (3KJ-elev)
 • Når man endelig forstår en ting, så forstår man det veldig godt. Føler at man har oppnådd noe etter veldig hard jobbing (3KJ-elev)
 • Kjemi er et artig fag med mange spennende forsøk. Elever lærer teori gjennom eksperiment. Det er veldig mye som er systematisk i kjemi (kjemilærer)
 • Organisk kjemi (kjemilærer)

I 2KJ-utvalget som vi kodet først, tok vi ikke med en egen kategori for Kjemi. Vi plasserte i stedet svar lignende dem nevnt over i kategorien Annet, og denne kategorien fikk derfor en relativ stor tilslutning blant 2KJ-elever. Både 2KJ- og 3KJ-elever nevner ellers slike ting som god/dårlig lærer og god/dårlig lærebok i kategorien Annet. Det er verd å merke seg at blant kjemilærernes Annet-svar poengteres flinke, engasjerte, interesserte og/eller motiverte elever som det hyppigste utsagnet!

Det kjemielever liker best ved kjemifaget er Elevøvelser. Nær halvparten av elevene i 2KJ og 3KJ fremhever elevøvelsene. I gjeldende læreplan etter R94 er antall timer til elevøvelser ikke oppgitt slik det var i tidligere læreplaner, men det er likevel flere mål og hovedmomenter i planen som setter krav til laboratoriearbeid. Blant lærerne er ikke laboratoriearbeidet i kjemien like populært. Flere nevner faktisk elevøvelser på spørsmålet hva de liker dårligst.

I kategorien Relevant SMND inngår beskrivelser om nytten av kjemifaget for henholdsvis samfunnet, miljøet, naturen og dagliglivet. Ca. 20 % av elevene beskrev hvor relevant de synes kjemi er. "Det jeg liker best ved kjemifaget er:"

 • Emnene næringsmidler, vaskemidler og elektrokjemi. Det jeg liker best ved kjemifaget er de sidene man får praktisk bruk for i hverdagen. Det er veldig interessant å tenke på hvorfor flekken forsvinner når du vasker en genser, hva som skjer i vannet når det koker og hvorfor det er smart å hive et egg i gryta hvis sjokoladefyllet skiller seg. All den daglige nytten kjemifaget gir er kjempespennende , man kan le av shamporeklamen som "trenger inn og styrket håret innenfra", og vet hvordan mat bør oppbevares og hvorfor vin blir til eddik. (3KJ-elev)
 • Det jeg liker best er å knytte kjemi til dagliglivet, og til kjemiske prosesser i kroppen (medisin), og til teknologi.(3KJ-elev)
 • Det gir meg en ny forståelse av hvordan ting rundt meg fungerer. Gleden av å avsløre opplysninger som er feil i aviser og på produktdeklarasjon (3KJ-elev)
 • Knytte forbindelseslinjer mellom kjemifaget og elevenes virkelighet. (kjemilærer)


I kategorien som vi har kalt Interessant, spennende kan vi føye flere ord som intellektuelt og pedagogisk utfordrende. Slike ord brukte rundt 10 % av kjemielevene og lærene til å beskrive det de likte best ved kjemifaget. Her er noen utsagn:

 • Kan bygge opp elevenes kunnskaper systematisk trinn for trinn. Da fungerer det. (kjemilærer)
 • At det er såpass spennende og interessant stoff i forhold til mange andre fag (3KJ-elev)
 • Utfordringene. At det er litt vanskelig. (2KJ-elev)

I skrivende stund kan ikke svarene fra kjemielever og -lærere på dette åpne spørsmålet sammenlignes med tilsvarende svar i BUN. Hvordan kodingen i BUN er foretatt, og hvilke resultater kategoriseringen har gitt, er ikke klart. Det ble gitt et tilsvarende spørsmål i FUN, men vi kan ikke av Angell m.fl. (2003) se at data på dette spørsmålet er omtalt.

Referanser
KUF (1996): Læreplan for videregående opplæring. Kjemi. Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag
KUF (1992): Læreplan for den videregående skole. Del 3a Studieretning for allmenne fag 1992.Gyldendal, Oslo
Angell, C. ; Henriksen, E.K.; Isnes, A (2003): "Hvorfor lære fysikk? Det kan andre ta seg av! Fysikkfaget i norsk utdanning: innhold - oppfatninger - valg". I Jorde, D. og Bungum, B. (red.) (2003): Naturfagdidaktikk. Perspektiver - forskning - utvikling. Gyldendal Akademisk. Oslo 

Emneord: skolelab, skole, kjemiundervisning, KUN, kjemi Av Vivi Ringnes
Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 19. sep. 2011 08:55