Hvem er kjemilærerne - utvalg, alder og utdanning

Utvalg av kjemilærere

Alle lærere i videregående skole som underviste eller hadde undervist i 2KJ og/eller 3KJ, ble bedt om å svare på spørreskjemaet. I alt deltok 320 lærere, og de utgjør vårt utvalg av KUN-lærere. Hvor stor hele populasjonen av kjemilærere er, vites ikke. Kanskje er den samlede populasjonen av kjemilærere i videregående skole 400 -500 personer?

Kjemilærernes alder

Gjennomsnittsalderen for kjemilærerne i videregående skole er i følge KUN-resultatene 50,6 år og med et standardavvik på 9,5 år. Figuren viser også at 64 % av KUN-lærerne var menn og 36 % kvinner.


Til sammenligning er gjennomsnittsalderen blant biologilærerne i BUN noe lavere: 48,0 år med et standardavvik på 9,6 år. For fysikklærere i FUN i 2000 var gjennomsnittsalderen som for kjemilærere i dag: 51,4 år. Standardavviket var på 8,4 år. Andelen av kvinner er noe høyere blant biologilærerne (39 %) enn blant kjemilærerne (36 %), men andelen er lavest for fysikklærerne (11 %).

Sist kjente undersøkelse blant kjemilærere i videregående skole ble gjennomført i 1995 rett før det skulle lages nye læreplaner i kjemi. Gjennomsnittsalderen for de 270 kjemilærere som da deltok, var 4 år lavere enn nå i KUN, altså 47 år. Kjønnsfordelingen var (omtrent) som nå - 37 % kvinner og 63 % menn. Undersøkelsen i 1995 var i regi av Norsk Kjemisk Selskap (Grønneberg & Ringnes 1995).

Kjemilærernes utdanning

I alt 71 % av kjemilærerne har hovedfag i ett eller annet realfag, og de aller fleste har hovedfag i kjemi (35 %), biologi eller biokjemi slik figuren viser.

Blant alle kjemilærerne i KUN-utvalget - også de som ikke hadde hovedfag - er matematikk det faget som flest har utdanning i på cand.mag.-nivå. Det er 45 % av kjemilærene som har matematikk, 41 % har biologi, 22 % fysikk og 5 % IT/data i sin utdanning til lavere grad.

Mens nesten like mange av kjemilærerne i KUN hadde biologi hovedfag (28 %) som kjemi hovedfag (35 %). Dette er helt annerledes for biologilærerne i BUN. Hvis biologilæreren hadde hovedfag, så var det i biologi. Høyest opp av andre hovedfag blant biologilærere kom kjemi og biokjemi - hvert med 1,7 %.

Tabellen under gir en oversikt over utdanningen til de tre naturfaglærergruppene i KUN, BUN og FUN. Vi ser at nesten alle biologilærerne som har hovedfag, har det i biologi, mens kjemilærerne ikke i like stor grad er skolert på høyt nivå i "sitt" fag. Alle tre læregrupper har høy andel med matematikk i fagkretsen.

 

  Antall Hovedfag i et eller annet (real)fag Hovedfag i "sitt" fag Utdanning i andre fag enn "sitt" fag  
        matematikk et annet fag
Kjemilærere i KUN 320 71 % 35 % 45 % biologi 41 %
Biologilærere i BUN 291 72 % 69 % 35 % kjemi 56 %
Fysikklærere i FUN 328 79 % 47 % 62 % kjemi 20 %

Oversikten over viser at det er stor grad av overlapping i utdannelsen til kjemi- og biologilærerne, mens det er få lærere som kombinerer fysikk med kjemi eller biologi.

I SISS (Second International Science Study 1984), som var forløperen til TIMSS, hadde man data for videregående skole og utdanningen til naturfaglærerne i daværende linjefag på 3. trinn. Av de kjemilærere som deltok med sine 3KJ-elever i undersøkelsen, hadde 32 % hovedfag i kjemi. Dette er nær dagens prosentandel. I SISS spurte man ikke kjemilærerne hvilke fag de hadde ved siden av kjemien, men om hvor mange vekttall de hadde i "sitt" fag. Foruten de 32 % med hovedfag, oppga 61 % 20+ vekttall i kjemi og 7 % (bare) 10-19 vekttall (Ringnes 1988).

Hovedfag og alder

Vi så over at 35 % av kjemilærerne hadde kjemi hovedfag. Hvordan er så disse hovedfagskjemikerne fordelt på aldersgrupper? For å få et inntrykk av dette har vi i tabellen under sammenliknet aldersfordelingen for kjemilærere med og uten hovedfag i kjemi . Vi ser at hovedfagskjemikerene er noe eldre. 73,5 % av hovedfagskjemikerne er 50+ år, mens 66,2 % av alle kjemilærerne er 50+ år.

 

Aldersfordeling kjemilærere med og uten hovedfag i kjemi
Aldersgruppe
(år)
% av de med kjemi hovedfag
(n = 113)
% av alle kjemilærere
(n = 320)
20-29 1,8 1,6
30-39 11,5 15,3
40-49 13,3 16,9
50-59 54,0 50,6
60-67 19,5 15,6

Vi har også sammenlignet kjemilæreres hovedfag og alder med tilsvarende for fysikklærere i FUN og biologilærere i BUN. Dette har vi illustrert i figuren under.


Vi ser at kjemilærerne med hovedfag er mer gruppert i de to eldste årsgrupper enn det fysikk- og biologilærerne er. Det er relativt flere biologilærere med hovedfag i de yngste aldergrupper.

Referanser

Angell, C. og Henriksen, E.K. og Isnes, A (2003): "Hvorfor lære fysikk? Det kan andre ta seg av! Fysikkfaget i norsk utdanning: innhold - oppfatninger - valg". I Jorde, D. og Bungum, B. (red.) (2003): Naturfagdidaktikk. Perspektiver - forskning - utvikling. Gyldendal Akademisk. Oslo
Grønneberg, T og Ringnes, V. (1995): Spørreundersøkelse blant kjemilærere, mars 1995. Skolelaboratoriet i kjemi, Universitetet i Oslo
Ringnes, V. (1988): Elevene og naturfagene i den videregående skolen. SISS-rapport nr. 4. Universitetsforlaget/IMTEC 

Emneord: skolelab, kjemi, KUN, skole, kjemiundervisning Av Vivi Ringnes
Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 19. sep. 2011 09:03