Hva er viktig i kjemifaget?

Både 2KJ-elever, 3KJ-elever og kjemilærere ble stilt et spørsmål om hva som var viktig i kjemifaget.

Elevene ble konfrontert med 6 utsagn og lærerne med 9 utsagn i spørsmålet. Utsagene skulle vurderes på skalaen 

ikke viktig lite viktig noe viktig viktig svært viktig
1 2 3 4 5

Spørsmålet og utsagnene var:

 • Jeg synes kjemi er viktig for å:
 • kunne forstå vanlige fenomer og stoffer vi møter i hverdagen (sur nedbør, materialer, rusting, stoffers egenskaper o.l.)
 • forstå mer av den verden vi lever i
 • kunne oppleve spennende eksperimenter
 • kunne ta begrunnet stilling til samfunnsspørsmål (forurensning, ernæring, stoffers kretsløp o.l.)
 • få en intellektruell utfordring
 • få kjennskap til tidligere tiders vitenskapelige oppdagelser og oppfatninger
 • kunne bruke ulike modeller og vurdere deres begrensning
 • bli kjent med kjemifagets egenart
 • få et godt grunnlag for videre kjemirelaterte studier


Gjennomsnittsverdier for utsagene i de tre utvalg er beregnet. Standardavvikene var 0,7-0,8 for lærerverdiene og 0,9-1,0 for elevverdiene. Resultatene fra utvalgene er nedenfor presentert som gjennomsnittsverdier for hvert utsagn.

Figuren gir en illustrasjon av hva aktørene syntes er viktig i kjemifaget. Vi legger merke til følgende

 • Både 2KJ- og 3KJ-(gjennomsnitts)elevene og også lærerne er temmelig enige i sin vurdering av utsagnene
 • Lærerne fremhever det at kjemi danner grunnlag for videre studier som (svært) viktig. (Prosent lærere med avkrysning på viktig (4) og svært viktig (5) var 84,7 %).
 • Både lærere og elever synes kjemihistorie er minst viktig i kjemifaget, eller som spørreskjemaet uttrykte det: å få kjennskap til tidliger tiders vitenskapelige oppdagelser og oppfatninger. (30 % av både 2KJ- elever og kjemilærere og 37 % av 3KJ-elever mente at kjemihistorie var ikke eller lite viktig i kjemifaget)
 • Bortsett fra kjemihistorie vurderer kjemielever og kjemilærere resten av utsagnene som viktige i kjemifaget.

Vi tar forbehold for at det er individuelle forskjeller i hvor på en skala man vil krysse av - f.eks. svært viktig (5) eller "bare" viktig (4). I tillegg vil lærere vurdere utsagnenes viktighet ut fra annet som er viktig, f.eks. "pensum" eller har betydning for viktighet som tid til rådighet. En lærer kommenterte dette slik: " Dette (utsagnene) er det ikke tid til med 5 uketimer."

Andre kommentarer fra kjemilærere og elever

Etter opplistingen av de 9 utsagnene om hva som er viktig i kjemifaget var det satt av plass til "Annet (kommentar):", og kjemilærerne kunne der komme med sine hjertesukk. Et titalls lærere benyttet seg av den muligheten. Her er sitater fra kjemilæreres spørreskjemaer:

 • Skulle gjerne krysset av for 5 overalt, men innser at 3 t/uke gir klare begrensninger for hva man praktisk kan få til. Har derfor svart ut fra foreliggende virkelighet.
 • Viktig for kjemifaget i skolen " Ha gode samtaler om kjemi, slik at faget oppleves viktig og interessant - både med hverandre, læreren, andre lærere, andre personer utenfor skolen. Møte en kjemiker utenfor skolen. Danne seg bilde av at det er mulig og interessant å ha en fremtid der man arbeider med kjemi.
 • At faget er aktuelt
 • Det er viktig at både praktisk kjemi (arbeid i lab.), kjemiteori og regneferdigheter (arbeidsredskapene) er på plass eventuelt utvikles parallelt med) før en går over på større/mer sammensatte oppgaver fra f.eks. dagliglivet. Dette krever tid.
 • Fagene 2KJ og 3KJ bør rettes inn mot elever som ønsker kunnskap om faget kjemi og kjemiens anvendelse i andre realfag. Jeg ønsker en faglig vinkling, ikke en samfunnspolitisk vinkling. Fagkunnskap gir også bedre innsikt i de samfunnsmessige sider ved faget enn en masse av det overflatiske orienteringsstoffet gir.

En håndfull elever har også uttalt seg:

 • Om tidligere tiders....:) Dette synes jeg er lite viktig hvis tidligere tiders oppfatninger er forskjellig fra dagens. Det kan forvirre mer enn det oppklarer. Eksempel er historien om syrebasebegrepet i den boka vi har. (2KJ-elev)
 • Spennende eksperimenter finnes dessverre ikke i 2KJ... Å lage forskjellige løsninger med forskjellige farger blir man raskt lei. (2KJ-elev)

Vurderes utsagnene tilsvarende for fysikk- og biologifaget?

Vi har sammenlignet svar fra elever med ulike naturfag i VKII for hvor viktig de synes sitt fag er når det gjelder de samme angitte utsagn. Biologidata er hentet fra BUN, 2004 og fysikkdata fra FUN, 2000. 

Prosent elever som synes sitt naturfag er viktig (4) eller svært viktig (5) for å:
  3KJ 3BI 3FY
kunne forstå vanlige fenomer vi møter i hverdagen 82,9 - 79,9
forstå mer av den verden vi lever i 72,3 83,0 82,5
kunne ta begrunnet stilling til samfunnsspørsmål 63,4 77,7 60,8
kunne oppleve spennende eksperimenter 51,5 44,4 39,9
få kjennskap til tidligere tiders vitenskapelige
oppdagelser og oppfatninger
24,4 33,6 28,9

Av tabellen ser vi at det ikke er særlig stor forskjell på naturfagelevenes oppfatninger. Kjemielevene syntes spennende eksperimenter er viktigere i sitt fag enn det de andre elevene gjorde. Men utsagnet "å kunne oppleve spennende eksperimenter" opplever vi ladet. Hva er spennende? Må det være kjemiforsøk med knall og farger? Ordlyden ble brukt i FUN, og derfor beholdt i KUN og BUN.

Emneord: skolelab, KUN, kjemiundervisning, kjemi, skole, viktighet Av Vivi Ringnes
Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 19. sep. 2011 09:06