Oppgave nr 55
Når magnesium brenner i luft, reagerer det med oksygen i en redoksreaksjon hvor:
magnesium reduseres
det dannes Mg2+ og O2− i et fast stoff MgO
oksygen avgir to av sine elektroner til magnesium
oksygen oksideres
Oppgave nr 62
Hvilken bisetning er feil: Magnesiumreaksjon med oksygen kan formelt separeres i to halvreaksjoner,
en for oksidasjon og en for reduksjon.
som foregår samtidig.
2Mg −> 2Mg2+ + 4e og O2 + 4e −> 2O2−.
2Mg2+ + 4e −> 2Mg og 2O2− −> O2 + 4e.
Oppgave nr 30
To inerte karbonstaver kobles hver til sitt pol av likestrøm og settes inn i en CuCl2 løsning. Hva skjer?
på den positive elektroden dannes Cu metall
på den negative elektroden dannes Cu metall
på den negative elektroden dannes klorgass
det dannes Cu + klorgass på begge elektroder
Oppgave nr 20
To forskjellige metall-bånd settes i hver sitt begerglass med løsning av egne kationer. Metallene kobles med galvanometer mens løsningene kobles med en salt-bro slik at ionene kan utveksles. Hva skjer?
ingenting
metallet som ligger til høyre i spenningsrekken gir fra seg elektroner som reduserer det andre metallets kationer
bånd til metallet som ligger til venstre i spenningsrekken vokser opp
bånd til metallet som ligger til høyre i spenningsrekken vokser opp
Oppgave nr 9
Metallene til høyre i den elektrokjemiske spenningsrekken er:
mest elektronegative, oksideres lett og er gode reduksjonsmidler
mest elektropositive, oksideres vanskelig og er gode reduksjonsmidler
mest elektronegative, oksideres vanskelig og er ikke gode reduksjonsmidler
mest elektropositive, reduseres lett og er gode oksidasjonsmidler