Oppgave nr 41
Propanon fragmenterer ved at en av de to C-C bindingene brytes. Hvilke av disse toppene vil du se i MS-spekteret?
30
12
60
15
42
Oppgave nr 38
Hva representerer høyden på den høyeste toppen i et MS-spekter?
Molekylær masse
Høyeste ladning på noe ion etter fragmentering
Angir antall H-atomer i molekylet
Det vanligste fragmentet, høyden settes vilkårlig til 100
Oppgave nr 20
Hvis man beveger seg fra det synlige området til infrarødområdet i et elektromagnetisk spektrum, hva er det neste bølgeområdet man kommer til om man fortsetter i samme retning?
Ultrafiolett
Radar
Radio
Mikrobølge
Røntgen
Oppgave nr 2
Hvilket fysikalsk fenomen er knyttet til massespektrometri (MS)?
Molekylær fragmentering
Molekylære vibrasjoner
Molekylære rotasjoner
Atomære energioverganger (eksitasjoner)
Kjernespinn
Oppgave nr 18
Vibrasjonene vi påviser i IR-spektroskopi er av følgende type
Strekking av bindingslengder, f.eks. >C=O
Strekking av bindingsvinkler, f.eks. H-O-H
Begge typer