Oppgave nr 14
Hva er ikke en separasjonsmetode?
Destillasjon
Ekstraksjon
Filtrering
Omkrystallisering
Veiing
Oppgave nr 3
Hvilket fysikalsk fenomen er knyttet til infrarød spektroskopi?
Molekylær fragmentering
Molekylære vibrasjoner
Molekylære rotasjoner
Atomære energioverganger (eksitasjoner)
Kjernespinn
Oppgave nr 5
Butan-2-on fragmenterer ved at en av de to C-C bindingene markert på figuren brytes. Hva slags frament vil du IKKE se i MS-spekteret?
29
35
15
43
57
Oppgave nr 40
Hva slags informasjon ligger i ulike "kjemiske skift" i et NMR-spektrum?
Antall H-atomer bundet til C
Antall H-atomer totalt
Antall C-atomer
Type C-atom, bl.a. nærhet til elektronnegative atomer
Hvor raskt kjernespinn kommer i likevekt
Oppgave nr 9
Hvilken av bevegelsene under gir IKKE opphav til IR-absorbsjon?
A
B
C
D