Oppgave nr 5
Hva er ikke riktig for denne forbindelsen?
Den heter metangass
Det er en væske ved høy temperatur
Bindingsvinkelen er 109,5 altså tetraedervinkelen
Omtrent 95 % av naturgassen på norsk kontinentalsokkel er denne forbindelsen
Oppgave nr 18
Hvilken påstand er ikke riktig for organiske løsemidler?
Et løsemiddel er det stoffet det er mest av i en løsning
Et organisk løsemiddel er en organisk forbindelse som brukes til å løse et stoff når vann ikke løser opp stoffet
Vi sier at stoffet løser det organiske løsemidlet
Løsemidlet og de oppløste stoffene danner en homogen blanding
Oppgave nr 7
Hvilke av forbindelsene under er ugrenede hydrokarboner?
B, E og F
A, B, C, E og G
A, B, E, F, G og H
A, B, C, E, F, G og H
Alle
A, B, E og F
Alle untatt I
Oppgave nr 26
Hva blir den generelle formelen for sykloalkaner?
CnH, der n er et positivt heltall
CnH2n, der n er et positivt heltall
CnH2n+1, der n er et positivt heltall
C2nHn, der n er et positivt heltall
Oppgave nr 23
Hva er C-C-bindingsvinkelen i syklobutan?
60
90
100
108
120
150
180