Oppgave nr 16
Hva er ikke riktig for forbindelsen under?
Riktig navn er eten
Kalles gjerne etylen
Kalles gjerne acetylen
Forbindelsen er plan
Hybridiseringen på C-atomene er sp2
Oppgave nr 32
Ranger disse forbindelsene fra lavest til høyest molekylvekt: metan, oktan, pentan, nonan, dekan, etan, butan, propan, heksan, heptan.
Etan, metan, propan, pentan, butan, heptan, heksan, oktan, dekan, nonan
Metan, etan, propan, pentan, butan, nonan, heksan, oktan, nonan, dekan
Metan, nonan, etan, propan, dekan, butan, heksan, oktan, heptan, pentan
Metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, nonan, oktan, dekan
Metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan
Oppgave nr 23
Hva er C-C-bindingsvinkelen i syklobutan?
60
90
100
108
120
150
180
Oppgave nr 21
Navngi forbindelsen under (grønn=Cl).
Diklorometan
1,1-Diklorometan
Diklormetan
Diklormetan
Oppgave nr 11
Hva er ikke riktig påstand om alkaner?
Alkaner er hydrofobe
Alkaner er upolare
Jo større alkanene er, jo mindre vannløselige er de
Alkanene er kjemisk sett lite reaktive
Alkaner kan brukes som impregneringsmidler
Alkaner kan brukes som løsningsmidler for upolare forbindelser
Alkaner kan brukes som løsningsmidler for polare forbindelser