Oppgave nr 10
Hva er riktig påstand for alkaner?
Kokepunktet til strukturisomere alkaner avtar med økt forgrening i molekylet
Kokepunktet til strukturisomere alkaner øker med økt forgrening i molekylet
Jo større overflate molekylene i et stoff er, desto mindre er tiltrekningskreftene mellom molekylene i stoffet
Jo mindre tiltrekningskraft mellom molekylene i et stoff, jo høyere kokepunkt
Oppgave nr 20
Navngi forbindelsen under (grønn=Cl).
Trikloretan
1,2-Trikloretan
1,1,2-Trikloretan
Triklor-1,1,2-etan
Oppgave nr 38
Eten, propen og etyn er viktige industrielle produkter, hva er riktig påstand?
Benyttes til fremstilling av etanol
Benyttes til fremstilling av PVC, polyeten, polypropen, neopren og andre polymerer
Benyttes til fremstilling av plast
Benyttes til fremstilling av halogenerte forbindelser
Benyttes til fremstilling av glykol
Acetylen brukes som sveisegass
Benyttes til å lage forbindelser til medisinsk bruk
Benyttes til å lage forbindelser til bruk i kosmetikk
Benyttes til fremstilling av og videreforedling til løsningsmidler og maling
De brukes til alle formålene beskrevet over
Oppgave nr 18
Hvilken påstand er ikke riktig for organiske løsemidler?
Et løsemiddel er det stoffet det er mest av i en løsning
Et organisk løsemiddel er en organisk forbindelse som brukes til å løse et stoff når vann ikke løser opp stoffet
Vi sier at stoffet løser det organiske løsemidlet
Løsemidlet og de oppløste stoffene danner en homogen blanding
Oppgave nr 44
Hva er ikke riktig for løsningsmidler?
Likt løser likt
Et løsningsmiddel har gjerne relativt lavt kokepunkt slik at det er lett å fjerne igjen senere
Pentan løser polare forbindelser
Polare løsningsmidler løser gjerne polare forbindelser