Oppgave nr 37
Sykloheksan og syklopentan har bindingsvinkler mellom karbonatomene på henholdsvis 109 og 108 grader. Hvordan er dette mulig, avgjør hvilken påstand under som er feil.
Tetraedervinkelen på 109,5 grader er den mest stabile bindingsvinkelen, og molekylene ønsker derfor å ha vinkler nærmest mulig denne
Verken syklopentan eller sykloheksan er plane molekyler
Den norske kjemikeren Odd Hassel fikk nobelprisen i kjemi i 1969 for sitt arbeide med sykloheksan
Sykloheksan har en såkalt stolform
Sykloheksaner kan kun forekomme i såkalt stolform, aldri i såkalt båtform
Oppgave nr 18
Hvilken påstand er ikke riktig for organiske løsemidler?
Et løsemiddel er det stoffet det er mest av i en løsning
Et organisk løsemiddel er en organisk forbindelse som brukes til å løse et stoff når vann ikke løser opp stoffet
Vi sier at stoffet løser det organiske løsemidlet
Løsemidlet og de oppløste stoffene danner en homogen blanding
Oppgave nr 41
Hvilken påstand er feil for organiske molekyler?
CO, CO2, H2CO3 og HCN regnes ikke som organiske stoffer
Over 90 % av alle forbindelser vi kjenner til i naturen inneholder C
Organiske molekyler inneholder karbon
Siden de er kilden til alt liv er de ikke mulig å lage syntetisk
Oppgave nr 27
Hva blir den generelle formelen for alkener og alkyner?
CnH2n+2 og CnHn, der n er et positivt heltall
CnH2n og CnH2n+2, der n er et positivt heltall
CnH2n og CnH2n-2, der n er et positivt heltall
C2nH2n og CnH2n-2, der n er et positivt heltall
Oppgave nr 17
Hva er ikke riktig for alkenene?
Kokepunktet for alkenene øker med økende kjedelengde
Eten, propen og buten er gasser ved romtemperatur og en atmosfæres trykk
De er upolare og dermed lite løselige i vann
Alkanene er mer reaktive enn alkenene
Når eten reagerer med klorgass dannes 1,2-dikloretan