Oppgave nr 37
Sykloheksan og syklopentan har bindingsvinkler mellom karbonatomene på henholdsvis 109 og 108 grader. Hvordan er dette mulig, avgjør hvilken påstand under som er feil.
Tetraedervinkelen på 109,5 grader er den mest stabile bindingsvinkelen, og molekylene ønsker derfor å ha vinkler nærmest mulig denne
Verken syklopentan eller sykloheksan er plane molekyler
Den norske kjemikeren Odd Hassel fikk nobelprisen i kjemi i 1969 for sitt arbeide med sykloheksan
Sykloheksan har en såkalt stolform
Sykloheksaner kan kun forekomme i såkalt stolform, aldri i såkalt båtform
Oppgave nr 7
Hvilke av forbindelsene under er ugrenede hydrokarboner?
B, E og F
A, B, C, E og G
A, B, E, F, G og H
A, B, C, E, F, G og H
Alle
A, B, E og F
Alle untatt I
Oppgave nr 29
Hvorfor er alkener mer reaktive enn alkaner?
Dobbeltbindingen er sterkere enn enkeltbindingen
Høy elektrontetthet i dobbeltbindingen
Alkaner reagerer raskere enn alkener
Vi må ikke tilføre så mye energi for å bryte en dobbeltbinding
Oppgave nr 40
Hvilken påstand er gal for sykloalkanene?
Kykos er gresk og betyr ring
Sykloalkanene navngis med prefikset syklo- og suffikset –an
Bindingsvinklene mellom C-atomene i sykloheksan er omtrent tetraedervinkelen
Syklopropaner er så ustabile at de kun eksisterer over kortere tidsperioder
Det minste sykloalkanet er syklopropan
Bindingsvinklene mellom C-atomene i syklopropan og syklobutan er mye mindre enn tetraedervinkelen hvilket gjør at de har mye indre spenning (ringspenning)
Oppgave nr 38
Eten, propen og etyn er viktige industrielle produkter, hva er riktig påstand?
Benyttes til fremstilling av etanol
Benyttes til fremstilling av PVC, polyeten, polypropen, neopren og andre polymerer
Benyttes til fremstilling av plast
Benyttes til fremstilling av halogenerte forbindelser
Benyttes til fremstilling av glykol
Acetylen brukes som sveisegass
Benyttes til å lage forbindelser til medisinsk bruk
Benyttes til å lage forbindelser til bruk i kosmetikk
Benyttes til fremstilling av og videreforedling til løsningsmidler og maling
De brukes til alle formålene beskrevet over