Oppgave nr 6
Navngi forbindelsen under.
3-Etyl-2,3-dimetylheksan
3-Isopropyl-3-metylheksan
3-Etyl(2-metyl)-3-etylheksan
Etyl-2,3-dimetylheksan
Etylmetylheksan
Oppgave nr 7
Hvilke av forbindelsene under er ugrenede hydrokarboner?
B, E og F
A, B, C, E og G
A, B, E, F, G og H
A, B, C, E, F, G og H
Alle
A, B, E og F
Alle untatt I
Oppgave nr 8
Hvilken påstand er ikke riktig for alkanene?
De er mettede
De kan være ugrenede eller grenede
De har lavere kokepunkt enn andre organiske forbindelser med tilsvarende molekylmasse
De er upolare
De er permanente dipoler
Kokepunktene øker jo lengre kjedene blir
Oppgave nr 9
Hva er ikke riktig om alkaner?
Ugrenede alkaner med 1 til 4 karbonatomer er gasser ved romtemperatur og atmosfærisk trykk
Ugrenede alkaner med 5 til 17 karbonatomer er væsker ved romtemperatur og atmosfærisk trykk
Ugrenede alkaner med mer enn 18 karbonatomer er faste stoffer ved romtemperatur og atmosfærisk trykk
Kokepunktet øker med økende forgrening
Oppgave nr 10
Hva er riktig påstand for alkaner?
Kokepunktet til strukturisomere alkaner avtar med økt forgrening i molekylet
Kokepunktet til strukturisomere alkaner øker med økt forgrening i molekylet
Jo større overflate molekylene i et stoff er, desto mindre er tiltrekningskreftene mellom molekylene i stoffet
Jo mindre tiltrekningskraft mellom molekylene i et stoff, jo høyere kokepunkt