Oppgave nr 22
Hvilken påstand er ikke riktig for KFK-stoffene?
KFK=Klorfluorkarboner
Klorfluorkarbonene inneholder Cl, F og C og eventuelt H
KFK-gasser har fungert utmerket til bruk i kjølesystemer som kjøleskap og luftkondisjonering
KFK-gasser har fungert utmerket som drivgasser i spraybokser
KFK-stoffene er relativt inerte her på jordoverflaten
KFK-gasser bryter ned ozonlaget og brukes derfor lite i den vestlige verden
UV-stråling bryter ned KFK-gassene i stratosfæren til kloratomer som bryter ned ozon
Det var ingen grunn til å gå over fra ammoniakkgass til KFK-gasser i kjøle- og fryseanlegg
Oppgave nr 3
CH3CH2OH er strukturformelen til…
Etanol
Metanol
Propanol
Eddiksyre
Oppgave nr 42
Hva er ikke riktig påstand om benzen?
Benzen har ca samme bindingsvinkler mellom karbonatomene som i sykloheksan
Benzen er plant
Alle bindingsvinklene mellom C-atomene er 120 grader
Benzen ble første gang isolert fra steinkull
Alle C-C-bindingene i benzen er like lange, en mellomting mellom enkelt- og dobbeltbindinger
Oppgave nr 5
Balanser reaksjonslikningen under.
Hvorfor det? Den er balansert!
2H2C=CH2+2Cl2 til 2C2H4Cl2
2H2C=CH2+Cl2 til C2H4Cl2
2H2C=CH2+Cl2 til 2C2H4Cl2
Reaksjonen vil ikke finne sted, så dermed kan den ikke balanseres
Oppgave nr 2
Hvilke forbindelser hører ikke til i samme stoffgruppe som etanol?
A og B
A, B, C og F
E
F
D og E
Ingen av dem
Alle
D, E og F
E og F
D og F