Oppgave nr 17
Hvilke likevekter forskyves mot høyre hvis trykket øker?
d og e
a, b og c
c og d
b, c og e
Oppgave nr 21
Når en likevekt er homogen, da er:
alle stoffene (produkter og reaktanter ) helt jevnt (homogent) fordelt
det homogen (lik) fordeling mellom produkter og reaktanter
alle stoffene (produkter og reaktanter) i samme aggregattilstand
Oppgave nr 9
Når en likevekt er heterogen da er:
Da er reaktanter og produkter ikke blandet.
Stoffene (produkter og reaktanter) i forskjellig aggregattilstand.
Da dannes det produkter med forskjellig aggregattilstand.
Oppgave nr 8
Hva vil det si at en reaksjon har nådd likevekt?
Det vil si at reaksjonen går uendelig langsomt.
Da dannes produkter like fort som de reagerer tilbake til reaktantene.
Det vil si at det ikke lengre dannes produkter.
Det vil si at vi har like mye produkt som reaktant.
Oppgave nr 23
Brutto likningen for framstilling av ammoniakk fra nitrogen og hydrogen er:
N2(g) + 3 H2(g) <-> 2 NH3(g)
Hvordan vil fjerning av produktet fra reaksjonsblandingen påvirke mengden ammoniakk som dannes? tips
Fjerning av produktet vil drive likevekten mot å danne mer produkt.
Fjerning av produktet vil senke trykket dermed blir det mindre ammoniakk, industriprosessen (Haber Bosch prosess) kjøres ved høyt trykk.
Fjerning av produktet vil i følge Le Châteliers-prinsipp føre til at reaksjonen går motsatt vei for å motvirke forandringen.