Oppgave nr 22
Brutto likningen for framstilling av ammoniakk fra nitrogen og hydrogen skrives:
N2(g) + 3 H2(g) <-> 2 NH3(g)
Hvordan vil en trykkøkning påvirke mengden ammoniakk som dannes? (Bruk Le Châteliers-prinsipp)
Mengden produkt vil ikke endres siden både produkter og reaktanter er gasser.
Det dannes mindre produkt siden det er færre mol gass på produktsiden.
Det dannes mer produkt når trykket øker fordi NH3 er en gass og med høyere trykk blir det mer gass per volumenhet.
Det dannes mer produkt siden det er fire mol gass på reaktantsiden og bare to mol gass på produktsiden.
Oppgave nr 11
Hva er aktiveringsenergi?
Forskjellen mellom energien til det aktiverte komplekset og energien til produktene.
Forskjellen mellom energien til utgangsstoffene og energien til produktene.
Forskjellen mellom energien til utgangsstoffene og energien til det aktiverte komplekset.
Oppgave nr 27
Hva skjer med reaksjonsfarten når temperaturen øker?
Den er uforandret
Om reaksjonen er eksoterm så vil den avta
Om reaksjonen er endoterm så vil den avta
Den øker
Oppgave nr 17
Hvilke likevekter forskyves mot høyre hvis trykket øker?
d og e
a, b og c
c og d
b, c og e
Oppgave nr 14
Hvem framsatte “Massevirkningsloven” først? tips
Goldsmith
Guldberg og Waage
Le Châtelier
Lavosier