Oppgave nr 23
Når likevektskonstanten er stor betyr det at:
Dannelse av produktene blir favorisert.
Dannelse av reaktantene blir favorisert.
Oppgave nr 20
Hvordan påvirker aggregattilstanden til reaktantene reaksjonsfarten?
Molekyler må treffe hverandre med tilstrekkelig energi for å reagere. Molekylene er langt fra hverandre i gassfase og det er liten sannsynlighet for å treffe et annet molekyl. Raskest reaksjon blir det derfor når molekyler i gass- og veske-fase treffer en fast overflate.
Molekyler må treffe hverandre med tilstrekkelig energi for å reagere. Molekyler i gass- og veske-fase vil derfor reagere raskere enn molekyler i fast fase.
Molekyler i gassfase beveger seg fortere enn molekyler i veskefase. Gasser vil derfor ragere raskere.
Oppgave nr 13
Vi har tre homogene likevekter, en med gasser en med væsker og en med faste stoffer. For hvilken reaksjon vil en trykkendring endre likevekten mest?
Den med gasser.
Den med væsker.
Den med faste stoff.
Oppgave nr 26
Hvilke av reaksjonene er IKKE en kjemisk likevekt?
2H2O2(l) <-> 2H2O(l) + O2(g)
2H2 + S2 <-> 2H2S
I2(s) <-> 2I(g)
I2(s) <-> I2(g)
Oppgave nr 30
Vi har reaksjonen: PCl3 (g) + Cl2(g) < - > PCl5(g) + varme
Bruk Le Châteliers-prinsipp til å forutsi om mengden PCl3 i en 1 liters reaksjonsflaske vil øke, minke eller forbli uendret når Cl2 blir tilsatt?
PCl3 mengden øker
PCl3 mengden minker
PCl3 mengden er uforandret