Oppgave nr 23
Vurder fortegnet til entropiendringen delta S for reaksjonen
CaCO3(s) -> CaO(s) + CO2(g)
delta S < 0
delta S > 0
vanskelig å si
Oppgave nr 12
Fra tabellen over bindingsentalpier, finn energiutbyttet ved forbrenning av 1,00 mol metan i luft:
CH4(g) + 2O2(g) -> CO2(g) + 2H2O(g)
104 kJ/mol
-822 kJ/mol
-1814 kJ/mol
-6102 kJ/mol
Oppgave nr 5
Hva slags system kan utveksle både varme og masse med omgivelsene?
Isolert system
Lukket system
Åpent system
Oppgave nr 11
Hvilket stoff tror du har størst forbrenningsentalpi per mol stoff?
Hydrogen, H2
Propan
Pentan
Etanol
Oppgave nr 21
Vurder fortegnet til entropiendringen delta S for reaksjonen
N2(g) + 3H2(g) -> 2NH3(g)
delta S < 0
delta S > 0
vanskelig å si