Oppgave nr 4
Hva slags system kan utveksle verken varme eller masse med omgivelsene?
Isolert system
Lukket system
Åpent system
Oppgave nr 11
Hvilket stoff tror du har størst forbrenningsentalpi per mol stoff?
Hydrogen, H2
Propan
Pentan
Etanol
Oppgave nr 18
Vurder fortegnene til delta H og delta S og finn den kombinasjonen der vi har en spontan reaksjon ved høy temperatur, men ikke ved lav
A
B
C
D
Oppgave nr 25
Hvilken påstand er feil?
Endoterme reaksjoner kan være spontane
Noen reaksjoner kan skifte fra spontan til ikke-spontan (eller motsatt) når vi endrer temperaturen
Entropibidraget har størst betydning ved lave temperaturer
Eksoterme reaksjoner trenger ikke være spontane
Forbrenningsreaksjoner er alltid spontane
Oppgave nr 5
Hva slags system kan utveksle både varme og masse med omgivelsene?
Isolert system
Lukket system
Åpent system