Oppgave nr 10
Hva definerer en svak syre?
at den har høy pH
lav konsentrasjon
at bare en liten grad (< 5 %) av syrepartiklene har avgitt H+ til vannmolekylene
lav konsentrasjon til H3O+
Oppgave nr 20
Hvordan ser vi at en base er sterk?
at den løser opp metaller
at den dekomponerer organiske stoffer
at den reagerer med vann i nesten 100 % omfang
ut fra pH
Oppgave nr 5
Hva avgir syren protonet til i sin vandige løsning?
H2O
en tilsatt base
OH
oppløst oksygen
Oppgave nr 40
Hvilken reaksjon i vandig løsning av NH4Cl gir utslag på pH?
Cl + H2O = HCl + OH
NH4+ + H2O = NH3 + H3O+
NH3 + H2O = H3O+ + NH 2
HCl + H2O = H3O+ + Cl
Oppgave nr 32
Skriv likning for vannets egenprotolyse. Hva er vannets ioneprodukt?
[H3O+][OH]/[H2O]
[H2O][H2O]/{[H3O+][OH]}
[H3O+][OH]
[H3O+][OH]/{[H2O][H2O]}