Oppgave nr 42
Hvordan gis enzymer systematisk navn?
Enzymene gis navn etter produktet fra reaksjonen med endelsen –ase.
Enzymene deles i klasser etter hvilke reaksjonstyper de deltar i, navn på substratet de reagerer med og får endelsen –ase.
Enzymene gis navn etter hva de kan ragere med og får endelsen –ase.
Enzymene gis navn etter reaksjonen de katalyserer med endelsen –ase.
Oppgave nr 19
Hva er feil om umettede fettsyrer i forhold til mettede fettsyrer?
Begge er bygget opp av C, O og H
Umettede har minst en dobbeltbinding
Umettede har høyere smeltepunkt en mettede
Smeltepunktet øker med kjedelengde for begge
Oppgave nr 12
Hvilket molekyl er ikke en aminosyre man finner i proteiner?
A
B
C
D
Alle er aminosyrer
Ingen er det
Oppgave nr 1
Hvis du får vite at en forbindelse heter Val-Ala-Tyr-Asp, hva slags stoff er det?
En aminosyre
Et nukleotid
Et peptid
Et polysakkarid
Et polynukleotid
Et protein
Oppgave nr 39
Hvordan varierer enzymers effekt (hvor godt de virker) med mengden substrat?
Effekten øker til et nivå der alle aktive seter er i kontakt med substrat.
Effekten er uavhengig av substratmengden
Effekten øker proporsjonalt med substratmengden