REAL undervisning om vurdering

Koronapandemien har en egen evne til å stressteste virksomheten ved universitetet og i samfunnet for øvrig. Ved MN har vi spesielt kjent på utfordringene knyttet til digital hjemmeeksamen og digital undervisning.

Bildet kan inneholde: kropp av vann, natur, briller, himmel, landformer langs kysten og havet.

Professor Arild Raaheim fra UiB holdt hovedinnlegget om vurdering.

portrettbilde
Studiedekan Knut Mørken.

Tema for REAL undervisning januar 2021 var «Vurdering på kort sikt og på lang sikt». Hvordan vurderer vi om læringsmålene er nådd i løpet av en undervisningsøkt, og hvordan bruker vi eksamen til å vurdere læringsutbyttet på hele emnet? 

Studiedekan Knut Mørken ønsket velkommen ved å presisere betydningen av «constructive alignment» - meningsskapende samsvar. Læringsmål, vurdering og undervisning må henge godt sammen og skape mening for studentene. Når vurderingsformene blir forandret betyr det at også undervisningen bør bli forandret.

«Ulike vurderingsformer som støtter undervisning»

Professor Arild Raaheim ved Universitetet i Bergen holdt hovedinnlegget: «Ulike vurderingsformer som støtter undervisning». Han har skrevet boka Eksamensrevolusjonen og regnes som en av Norges fremste eksperter på vurdering i høyere utdanning. Han startet med å påpeke at vurderingen skal støtte opp om studentenes læring. Det viser seg at valg av vurderingsform ofte er styrt av tradisjon og usikkerhet om hva vi kan gjøre og hvilke muligheter som finnes. Eksamen har mange funksjoner der to sterke drivere er kontroll og sertfisiering. Men eksamen er også en sentral læringsarena der vi bør se en progresjon i vurderingsformene fra bachelor til master, og der både kunnskap og ferdigheter skal komme til uttrykk.

Veien mot eksamen

Etter pausen fikk vi gleden av å høre førsteamanuensis Suhas Govind Joshi ved Institutt for informatikk fortelle om veien mot eksamen i emnet IN1050 – introduksjon til design, bruk, interaksjon. Han har blant annet tatt utgangspunkt i Blooms taksonomi og sett på hvordan de ulike læringsarenaene kan brukes aktivt for å bevege seg oppover i taksonomien. Hva egner seg i fellesundervisningen? Hva egner seg i gruppetimene? Hva egner seg til egenlæring (selvorganisert læring)? spør Joshi. Svarene bidrar til en bevissthet om hvordan studentene bygger sin kompetanse. Joshi samarbeider tett med gruppelærerne sine for å oppnå meningsskapende samsvar mellom læringsmål, vurdering og undervisning.

bilde av en presentasjon på pc

Fokus på gruppeundervisning

Januar 2021-utgaven av REAL undervisning ble avsluttet med fokus på gruppeundervisningen. Førstelektor Tone F. Gregers ved KURT snakket om hvordan vi kan sette læringsmål for hver enkelt undervisningsøkt og hvordan vi kan vurdere om målene blir nådd. I gruppeundervisningen er det viktig at studentene deltar aktivt. Tone viste til forskning som bygger opp under at aktiv læring gir bedre læring, men at studentene selv tror de lærer mest av å høre på ekspertene. Det kan derfor være lurt å bruke litt tid på forventningsavklaring med studentene og informere om hvorfor vi legger så stor vekt på at de skal være aktive. Som gruppelærer skal du ikke være et orakel, men du skal legge til rette for læring. Dette er mer krevende når alt skjer digitalt, men slett ikke umulig. Du finner mange gode tips på KURTs sider om aktiv læring: Aktiv læring

Arrangementet ble avhold som et webinar med ca 150 deltakere og med stort engasjement i chatten. Tusen takk til alle som deltok - sammen bidrar vi til at flest mulig kan lære mest mulig.

Av Cathrine W. Tellefsen
Publisert 11. jan. 2021 18:44 - Sist endret 29. juni 2022 15:18