Læring som samarbeid mellom undervisere og studenter

Etter pandemien har det aldri vært tydeligere at det er viktig med et godt samarbeid mellom studenter og undervisere. I anledning REAL Prat den 30. mai 2022, har vi snakket med Tone Fredsvik Gregers, biolog/immunolog som ble meritert underviser i 2021 for å høre mer om hennes tanker rundt samarbeidet mellom underviser og studenter. 

Bildet kan inneholde: Smil.

Hvorfor er samarbeid mellom underviser og student viktig?

"Samarbeid er viktig for læring," sier Tone, og forklarer at vi ofte legger vekt på samarbeid mellom studentene, men at studentene også trenger å samarbeide med underviserne. Underviser kan veilede og hjelpe til med å bruke begreper på en vitenskapelig måte i tillegg til å forklare ting som studentene ennå ikke har en bevissthet rundt. Det er jo også underviser som har satt læringsmålene for timen eller økta og som vet hva som er viktig å lære. Samarbeidet er jo også en gjensidig prosess, hvor underviser, i dialog med studentene, deltar i studentenes læringsprosess og kan forstå om det de ønsker at studentene skal lære, faktisk blir lært. "Som underviser får jeg veldig mye igjen av dette samarbeidet fordi det hjelper meg til å justere og utvikle meg videre. Husk at jeg også er i en læringsprosess hele tiden og den ønsker jeg at studentene skal være en del av."

Hvordan kan et godt samarbeid mellom underviser og student se ut?

"Det kan variere," sier Tone, men mener det som regel krever aktiv deltakelse fra begge parter. Først og fremst må studentene møte opp og delta i aktivitetene, noe som dessverre har vært utfordrende etter pandemien. Mange velger å ikke møte til undervisning, og vi savner studentene. Men generelt er det fint å være i dialog eller å ha god kommunikasjon mellom underviseren og studentene, og det er viktig å avklare hvilke forventinger partene har til et slik samarbeid tidlig. For eksempel er det mange undervisere som synes det er vanskelig å forstå at studenter er opptatt av eksamen, men ved å anerkjenne studentenes behov for å jobbe målrettet mot det de skal levere, kan det være starten på et godt samarbeid. Det studentene opplever som verdifullt for eksamen gir ofte god motivasjon og kan gjøre at de føler seg sett, hvilket er viktig for samarbeidet. "Jeg mener at gjensidig respekt for hverandres bruk av tid er viktig. Studentene må respektere at jeg bruker tid på å forberede det jeg mener er viktig for dem, men jeg må også respektere at de ikke vil bruke tid på ting de ikke opplever verdifult - for eksempel for eksamen."  

Hva mener du ligger i fokus på studentens læring?

Tone ler, "det er et stort spørsmål, men slik jeg tenker, er det jeg som skal planlegge og lage aktiviteter som gjør at studentene lærer noen - at de når læringsmålene. Altså det skal ikke bare være gøy, men det skal være gjennomtenkt og en hensikt knyttet til studentenes læring. Når vi vet at studentene lærer best gjennom aktiviteter blir det naturlig å tenke på aktiviteter, men poenget er kanskje at det er deres læringsprosess som skal være i fokus, uansett hvilket utgangspunkt de sitter med. Jeg tror også vi må forstå at studentene er en svært divers gruppe mennesker men ulike læringsstrategier og intensjoner med å være studenter hos oss. Det er utfordrende å møte alle, men det bør være et mål å møte de fleste gjennom varierte aktiviteter og metoder."
Hvem er det som skal fokusere på studentenes læring?

"Det skal vi gjøre i samarbeid, men det er jeg som underviser, som legger til rette for den læringen," sier Tone. "Både studenter og undervisere snakker om ansvar for egen læring og mange tolker det som at det er studentene som er ansvarlig og som skal overlates til seg selv, men her mener jeg at det er underviser legger føringer for hva studentene skal bruke tiden sin på. Derfor er det viktig at man planlegger undervisningen slik at studentene får anledning til å delta, at de opplever deltakelse som verdifullt og dermed ønsker å ta ansvar. Og i og med at dette skal være et samarbeidet, må jeg mange ganger justere meg eller opplegget når jeg blir bedre kjent med studentene og ser hvordan det går."

Om du ønsker å høre flere av Tone Fredsvik Gregers tanker rundt samarbeid kan du høre henne diskutere tema med flere på REAL prat den 30. mai, 2022, 15.00 – 16.00  På REAL prat tar vi opp dagsaktuelle temaer rundt undervisningen på MN.

For mer informasjon om programmet den 30. mai og påmelding se nettsiden til arrangementet:  REAL Prat - Studentmedvirkning og læring som et samarbeid mellom student og underviser

 

Publisert 24. mai 2022 18:22 - Sist endret 24. aug. 2022 11:27