Videreutdanning i realfaglig programmering

Underviser du i realfag i videregående skole? UiO tilbyr videreutdanning på deltid i realfaglig programmering.

Målgruppe

Emnet er ment for deg som underviser i matematikk og/eller naturvitenskapelige fag i videregående skole.

Struktur

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med seks todagerssamlinger over et helt år. Emnet tilsvarer 15 studiepoeng. Kursavgiften er på 25 000. Denne avgiften dekkes av skoleeier, ikke deg som lærer. Skoleeier kan søke Udir om midler til dette. Det kan også søkes om stipend fra Utdanningsdirektoratet (frist 1. mars). Emnet kan derimot tas uavhengig av om søknaden fra Udir blir innvilget eller ikke. Emnet har begrenset med plasser, og de som søker først, vil bli prioritert. Det er mulig å søke på emnet i Søknadsweb fra 1. mars 2022.

Samlingene tar for seg teori med bruk av praktiske eksempler fra klasserommet og skaper en arena for samarbeid, planlegging og utvikling. Det vil også bli arrangert noen kortere digitale samlinger.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • planlegge og utvikle undervisning med integrert programmering i realfag ved bruk av varierte undervisningsmetoder og aktiviteter.
  • sette deg inn i og forstå didaktisk forskning på bruk av programmering i undervisning.
  • bruke programmering til å lage og utføre undervisningsaktiviteter i grunnleggende datahåndtering og statistikk.
  • forstå, bruke og formidle ulike numeriske metoder for å løse likninger, derivere og integrere.
  • bruke matematisk modellering som en utforskende og kreativ aktivitet i klasserommet.
  • bruke programmering til visualisering og utforskende aktiviteter i realfagene.
  • anvende programmering av mikrokontrollere til utforsking av teknologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter at du behersker grunnleggende strukturer i Python: variabler, vilkår, løkker, lister og funksjoner.

Emnet passer for både matematikklærere og lærere i naturvitenskapelige fag, og det vil bli lagt til rette for tverrfaglig arbeid og arbeid i praksisfellesskap. I emnet får du også mulighet til å jobbe med oppgaver som er tilpasset de programfagene du underviser i, som kjemi, fysikk, biologi og matematikk.

Eksamen

Eksamen består av 2 deleksamener fordelt gjennom året, i tillegg til noen obligatoriske oppgaver. Emnet bruker vurderingen bestått/ikke bestått, og alle innleveringene må være bestått for å bestå emnet.

Om emnet

Se beskrivelsen for emnet: NAT3000 - Realfaglig programmering i skolen.

Kontakt

Har du spørsmål om emnet? Ta kontakt med emneansvarlig, Andreas Haraldsrud, på a.d.haraldsrud@kjemi.uio.no.

 

Publisert 12. feb. 2021 11:01 - Sist endret 22. feb. 2022 21:49