Responssystemer

Student Respons Systemer (SRS) kan brukes på mange måter, alt fra en enkel quiz til en mer sammensatt undervisningspakke.

Som med all annen undervisning og metodevalg, kan det være nyttig å stille seg noen spørsmål før man setter i gang med å bruke nye verktøy. Her er noen spørsmål du kan reflektere over:

  1. Hvilken type kunnskap ønsker jeg at studentene skal sitte igjen med? Her skiller vi mellom deklarativ kunnskap - «fakta» og hukommelse - og funksjonell kunnskap - problemløsende evne, problemstillende evne, evne til å se sammenhenger på tvers av fagområder og terskelkonsepter.
  2. Hvordan kan jeg på en best mulig måte aktivere studentene til å reflektere over lærestoffet?
  3. Vil valgt metode og verktøy være formålstjenlig? Altså, det er viktig at du ikke velger et verktøy som er overdimensjonert og som tar fokus vekk fra selve læringen.

Å bruke SRS i undervisningen, kan være nyttig for deg som foreleser eller gruppelærer ved at du får rask respons på hvilket faglig nivå studentene befinner seg. Du kan dermed tilpasse undervisningen basert på responsen fra studentene. Dette vil også gjelde studentene. De får konkret tilbakemelding på hva de ikke har forstått og kan fokusere mer på dette etter undervisningen. Derfor er SRS et nyttig verktøy som en underveisvurdering (formativ vurdering).

To raske tips før du velger om du vil lese videre: 

  1. Du kan bidra til mer læring hos studentene ved å la dem diskutere svar med hverandre, og da gjerne koble to som har svart forskjellig. Dette kaller vi Peer Instruction (PI). 
  2. Spørsmålene du stiller bør være slik at mellom 30 % og 70 % svarer riktig. Er det flere som svarer riktig vil det være lite nytt å lære for gruppen. Er det færre, vil det være for få som kan bidra til læring under PI. 

Enkel Quiz

Quiz-varianten kan være nyttig for å oppsummere dagens økt eller som repetisjon fra forrige undervisningsøkt ved oppstarten av undervisningen. Bruker du quiz-formatet, skal du være klar over at noen studenter blir ekstra motivert over en konkurransesituasjon, mens andre blir stresset og demotivert av det. Tenk gjennom hva du vil oppnå, og husk at det er lurt med variasjon. 

Les mer om ulike responssystemer.

Referanser og ressurser

Mazur, E., & Hilborn, R. C. (1997). Peer instruction: A user's manual.

Novak, G, Patterson, E.T., Gavrin, A.D., and Christian, W. (1999). Just-In-Time Teaching: Blending Active Learning with Web Technology,Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Schell, J., Lukoff, B., & Mazur, E. (2013). Catalyzing learner engagement using cutting-edge classroom response systems in higher education. Cutting-edge Technologies in Higher Education, 6, 233-261.

http://blog.peerinstruction.net/

learningcatalytics.com

https://www.peerinstruction.net/

Publisert 13. des. 2018 13:37 - Sist endret 15. apr. 2022 00:28