English version of this page

Emnesider

Her finner du råd for gode emnebeskrivelser og støtte til å bruke emnebeskrivelsen til å utvikle undervisningen din.

Emnebeskrivelsen er sentral for både deg og studentene. En gjennomtenkt emnebeskrivelse hjelper deg med undervisningsplanlegging og hjelper studenten til å finne relevante og engasjerende emner de kan inkludere i utdanningen sin.  

Les mer om sammenhengen mellom læringsutbytter, eksamen og undervisningsplanlegging

Bruk EpN for å revidere emnesidene i fellesskap med administrasjonen


Kort om emnet

Presenter innholdet i emnet i en eller to korte avsnitt. Teksten bør inneholde de store linjene i pensum og de mest sentrale ferdighetene studentene vil lære. Dersom det er relevant kan du også beskrive hvordan emnet passer inn i studentenes studieprogram.

Tips:

 • Skriv for en student som ikke kjenner faget enda.
 • Bruk et klart og presist språk.
 • Henvend deg direkte til leseren ved å bruke “du” eller “studenten”.

Hva lærer du?

Læringsutbyttet beskriver hva studentene kan etter å ha fullført emnet, og bør inkludere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Læringsutbyttet beskriver hvordan studentene kan ta i bruk kunnskapene sine. Verbene viser til ulike nivåer av kompleksitet og er sentrale i arbeidet med å presisere hva studentene skal lære.

MN-fakultetet oppfordrer deg til å strukturere læringsutbyttebeskrivelsen slik:

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • beskrive, forklare eller redegjøre... (viser til kunnskap)
 • diskutere eller sammenligne... (viser til ferdighet)
 • bruke, analysere eller evaluere... (viser til ferdighet)
 • presentere eller kommunisere... (viser til generell kompetanse)
 • reflektere rundt... (viser til generell kompetanse)

Tips:

 • Presenter læringsutbyttet som en liste med fire til seks kulepunkter.
 • Bruk et klart og presist språk uten alt for mange detaljer eller eksempler.
 • Bruk verbene i hvert kulepunkt til å planlegge hvordan studentene kan får relevant vurdering og oppfølging underveis i semesteret. Du kan også prøve å omforme læringsutbyttene til spørsmål som passer til seminarer, innleveringer og eksamener.
 • Bruk verbene til å planlegge hvilke studentaktive læringsformer som passer best for at studentene skap oppnå ferdighetene. Dersom studentene skal lære å diskutere eller sammenligne, kan de forvente å møte til seminarer for å arbeide med problemer i fellesskap, både muntlig og skriftlig.
 •  Les mer om verb, læringsutbytte og SOLO-taksonomien.

Undervisning og eksamen

Beskriv undervisningsdesignet, inkludert antallet forelesninger, seminarer, feltarbeid og innleveringer.

Beskriv formatet på eksamen og andre vurderingsformer.

Infomer studentene om hvordan du ønsker at de skal engasjere seg i emnet, for eksempel gjennom problemløsing i seminarer, skrifltige innleveringer eller presentasjoner i grupper. 

Inkluder relevante fellestekster i EpN for å sikre at informasjonen er korrekt og forståelig.

Eksempler på emnesider

Her finner du eksempler på gode emnesider ved de ulike instituttene.

Institutt for biovitenskap

Kjemisk institutt

Institutt for geofag

Institutt for informatikk

Matematisk institutt

Fysisk institutt

Institutt for teoretisk astrofysikk

Farmasøytisk institutt

Insistutt for teknologisystemer

Læringsutbytte på bachelor-, master- og PhD-nivå

Det Nasjonale Kvalifikasjonsrammeverket for Livslang Læring (NKR, pdf-dokument) gir retningslinjer for læringsubyttebeskrivelser for utdanninger og studieprogrammer på ulike nivå.

Bachelornivå

Kunnskap: Kandidaten…

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter: Kandidaten…

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskningsog utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling 
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse: Kandidaten...

 • har innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

Masternivå

Kunnskap: Kandidaten…

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter: Kandidaten…

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse: Kandidaten...

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

PhD-nivå

Kunnskap: Kandidaten…

 • er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og/eller kunstneriske problemstillinger og metoder
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige og/eller kunstneriske utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdigheter: Kandidaten…

 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Generell kompetanse: Kandidaten...

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon
Publisert 26. feb. 2021 13:45 - Sist endret 19. nov. 2021 10:54