English version of this page

Utforming av digital hjemmeeksamen

Her finner du tips og råd for å lage gode oppgaver til en digital eksamen.

Siden studentene har alle hjelpemidler tilgjengelig, vil de enkelt kunne lete frem svar på oppgaver som tester evne til å gjengi fagbegrepet.

Ved en hjemmeeksamen er det derfor fornuftig å stille spørsmål som tester om studentene kan bruke ferdigheten sine til å analysere, diskutere og evaluere. 

For å forklare ulike nivåer av kompetanse er det vanlig å bruke Blooms taksonomi (se figur).

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, linje, azure.Ved en grov inndeling, fordeler kompetansen seg slik: 

 • Øverst: Kan studentene evaluere og skape ny kunnskap?
 • Midten: Kan studentene bruke og analysere fagstoff?
 • Nederst: Kan studentene huske og gjengi fagbegreper?

Det nederste nivået er lite egnet til en hjemmeeksamen.

Spørsmål som egner seg til digital hjemmeeksamen

Under finner du forslag til oppgaveformuleringer som tar utgangspunkt i de midterste og øverste nivåene i Blooms taksonomi. 

I noen emner er det hensiktsmessig å gi studentene hele eller deler av en forskningsartikkel eller lignende. Noen av spørsmålene under forutsetter at studentene har tilgang til slik informasjon. I oppgavene er tall og bokstaver brukt som erstatning for disiplinspesifikke begreper og uttrykk.

Kan studentene bruke og analysere fagstoff?

 • hvordan vil en endring i prosess A påvirke prosess B?
 • hvilke fordeler har metode X sammenlignet med metode Y?
 • hvordan brukes kunnskap om fagfelt D i industrien? 
 • bruk pensum til å argumentere for hvilke av elementene X, Y, Z og W som ikke er som de andre ("hvem skal ut")
 • beskriv styrker og svakheter ved metoden som er brukt for å fremstille resultatene i figur 2C.

Kan studentene evaluere og skape ny kunnskap?

 • tolk resultatene som er presentert i figur 1 
 • vurder forskernes tolkning av resultatene i figur 2  
 • hvordan vil faktorene X, Y og Z kunne påvirke et eksperiment som utført i figur 3?
 • foreslå og beskriv to eksperimenter for å følge opp resultatene i figur 4
 • argumenter for hvordan forskningsartikkelen bidrar til å flytte fagfeltet framover

I emner på bachelornivå vil det være fornuftig med et flertall av spørsmål fra midterste nivå, mens emner på masternivå vil inkludere en større andel av spørsmål fra øverste nivå.

Andre typer eksamensoppgaver

Nettsidene om digital undervisning på UiO presenterer et bredt utvalg vurderingsformer. Noen av dem kan være relevante for MN. Under finner du tre ulike alternativ som lar deg se mulighetene i hva du kan gjøre i en digital eksamen.

Refleksjonsnotat

I et refleksjonsnotat beskriver studentene hvordan de har arbeidet med de andre oppgavene. En slik tekst kan gi nyttig innsikt i hvordan studentene forstår og bruker pensum. Studentene kan også få i oppgave å reflektere over arbeidsprosess, kildebruk, samarbeid og egen læring.

For å trene på bruk av refleksjon i læringsprosessen kan du se aktiviteten "Refleksjonsnotat" på siden om øvelser for å gi tilbakemeldinger.

For å sikre selvstendig arbeid kan du for eksempel be studentene om å strukturere besvarelsen sin slik: 

 • Hvordan forstår du oppgaven?
 • Selve oppgaven
 • Refleksjonsnotat 

Fortell studentene tydelig hvor stor andel av vuderingen som er basert på selve svaret, og hvor stor andel er basert på refleksjonene knyttet til oppgaven. Du bør samtidig gi beskjed om hva som forventes av de tre punktene.

Ferdigutfylt besvarelse

Studentene får i oppgave å vurdere en besvarelse. En slik oppgave tester om studentene klarer å rette opp i feil og misforståelser, og bruke pensum for å argumentere for hvor god de synest besvarelsen er.  

Blogg, kronikk og leksikon

I noen emner er det hensiktsmessig å be studentene skrive en populærvitenskapelig blogg eller en kronikk med utgangspunkt i pensum. I andre emner kan studentene revidere eller evaluere en leksikontekst i Store norske leksikon. Kanskje er det mulig å gi en slik oppgave i samarbeid med en avis, et tidsskrift, eller snl.no, eller som en forlengelse av en mappeinnlevering i emnet.

For å gi studentene trening i slike skriveøvelser, kan du se til siden med undervisningsmetoder for formidling.

Eksempler fra ulike emner på MN

I mange tilfeller vil eksamensoppgavene ligne diskusjonsoppgaver fra gruppetimene. Studentene er vant til å arbeide med lignende oppgaver, men det kan hende de ikke er vant til å formulere svarene sine skriftlig. Det kan derfor være lurt å trene på skriftlige besvarelser frem mot eksamen, for eksempel ved å la studentene lese hverandres svar og gi hverandre tilbakemeldinger. Les mer om å trene på argumentasjon.

Teoretisk astrofysikk

Besvarelsen består av 5 deler, der hver del teller 20%. Sensor vurderer:

 1. hvordan studenten forklarer oppgaven med egne ord 
 2. hvordan studenten forklarer løsningsmetoden med egne ord 
 3. selve resultatene 
 4. fremstillingen av resultatene i figurer, tabeller eller lignende.
 5. hvordan studenten diskuterer resultatene 

Matematikk

På hvor mange måter kan et rektangel, kun ved hjelp av rette linjer, deles inn i fire like store arealer? Argumentet skal benytte skjæringssetningen. 

Forklar hvordan du forstår oppgaven og gi deretter en argumentasjon for hvordan du har valgt å svare på oppgaven (refleksjonsnotat). 

Fysikk

Hvordan kan du eksperimentelt bestemme treghetsmomentet til et legeme med uregelmessig form om en spesifikk akse? Forklar hvordan du kan gjennomføre et slikt eksperiment.

Biologi

Studentene får utdelt følgende figur og informasjon:

"Når vi spiser mat brytes fett, proteiner og karbohydrater ned i mindre bestanddeler som tas opp av epitelceller i tarmen. Karbohydrater brytes ned til blant annet glukose og det er i tynntarmen at glukoseopptaket foregår. Cellene i tarmen har en side som vender ut mot hulrommet i tarmen. Denne siden kalles for apikal side. Den motsatte siden vender mot vevet, og denne siden kalles basolateral side."

 

Tre ulike oppgaver dekker både enkle og mer komplekse ferdighete hos studentene. 

Huske og gjengi Bruke og analysere Evaluere og skape

I figuren ser du en Natrium/Kalium pumpe (1), en Na/glukose ko-transporter (2) og en glukose uniport (3). Forklar hvordan de tre transportmekanismene fungerer.

Beskriv transport av glukose fra apikal til basolateral side i tarmen ved å inkludere de tre transport-mekanismene illustrert i figuren

Anta at en missens mutasjon i genet som koder for transportprotein 2 fører til at proteinet ikke lenger fungerer som det skal. Hvilke konsekvenser kan denne mutasjonen ha for pasientens helse?

Forklar hvordan du forstår oppgaven og gi deretter en argumentasjon for hvordan du har valgt å svare på oppgaven (refleksjonsnotat). 

Publisert 3. apr. 2020 12:01 - Sist endret 12. apr. 2022 11:13