Disputas: Erik Vanem

Cand. Sc. Erik Vanem ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Bayesian Hierarchical Space-Time Models for Significant Wave Height Data

 

Erik Vanem

Tid og sted for prøveforelesning 

7. des. 2012 09:15, Aud. 2 Vilhelm Bjerknes' hus

Bedømmelseskomité

  • Professor Elja Arjas, University of Helsinki

  • Professor Håkon Tjelmeland, Department of Mathematics, Norwegian University of Science and Technology
  • Professor Geir Storvik, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ørnulf Borgan, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

  • Professor Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Professor Bent Natvig, Matematisk institutt, Universitet i Oslo
  • Senior forsker Elzbieta Bitner-Gregersen, Det Norske Veritas Research and Innovation

Sammendrag

 

Denne avhandlingen utvikler statistiske modeller for havbølger i rom og tid, med spesiell vekt på langsiktige trender som en mulig følge av globale klimaendringer. Modellene fanger opp en økende trend  i bølgenivå over 45 år for et område i det nordlige Atlanterhavet. Det er videre vist at dersom slike trender fortsetter i fremtiden, vil de kunne medføre en merkbar økning i bølgebelastninger på skip og andre marine konstruksjoner. Utfra dette argumenteres det for at potensielt økt belastning i fremtiden bør vurderes og tas hensyn til ved design og bygging av nye skip.

 

En såkalt Bayesiansk hierarkisk modell er etablert og simuleringer fra denne modellen er gjort ved hjelp av Markov-kjede Monte Carlo metoder. En fordel ved å bruke statistiske modeller fremfor deterministiske modeller er at usikkerheten i estimatene eksplisitt blir tatt hånd om. Flere modellalternativer for projeksjoner av fremtidige trender er utforsket, blant annet lineær ekstrapolasjon av estimerte historiske trender og ved å trekke in CO2 nivået i atmosfæren som forklaringsvariabel. 

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 21. nov. 2012 17:00 - Sist endret 23. nov. 2012 09:22