Disputas: Anders Løland

Cand.scient. Anders Løland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.:

Statistical modeling in electricity and related markets

Anders Løland

(Fotograf: Lin Stensrud)

Tid og sted for prøveforelesninger

Bedømmelseskomité

  • Professor Rüdiger Kiesel, University Duisburg-Essen

  • Professor Dag Tjøstheim, Universitetet i Bergen

  • Professor Sven Ove Samuelsen, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Bent Natvig, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Sammendrag

Norge er del av et felles nordisk marked for elektrisk kraft, hvor strøm kjøpes og selges som på en vanlig børs. En liten forbedring i forståelsen av slike markeder kan gi store gevinster for både produsenter og forbrukere. Anders Løland har laget nye statistisk-matematiske modeller som viser hva som påvirker ulike energimarkeder og hvordan disse markedene avhenger av hverandre.

Strømprisen i Norge påvirkes av lokale, regionale og globale forhold. Eksempler på lokale forhold er vann i magasinene og utvekslingskapasitet i nettet. Tyske kullpriser er en typisk regional størrelse, mens oljeprisen gjerne er global. Det kompliserte samspillet på kort og lang sikt mellom disse er et viktig tema i avhandlingen.

Det enkleste anslaget på samspillet mellom to størrelser er korrelasjonen mellom dem, altså om en positiv endring i en av størrelsene gir en positiv eller negativ endring i den andre størrelsen. Ved flere enn to størrelser kan en beregne korrelasjonen mellom alle par, for eksempel mellom strømprisen i Norge, strømprisen i Tyskland og gassprisen i Storbritannia. En tabell som inneholder alle slike par av korrelasjoner kalles en korrelasjonsmatrise. Anders Løland foreslår ulike statistisk-matematiske teknikker for å justere en korrelasjonsmatrise hvis den viser seg å være så vrang at den kalles ugyldig.

Anders Løland er sjefsforsker ved Norsk Regnesentral.

Publisert 5. sep. 2013 15:37 - Sist endret 6. sep. 2013 10:17