Disputas: Nathalie Støer

M. Sc. Nathalie Støer ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Reuse of Controls from Nested Case-Control Studies in Cancer Research

 

Tid og sted for prøveforelesning 

14. mars 2014 kl. 10.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Marie Reilly, Karolinska Institutet

  • Professor Per Kragh Andersen, Københavns universitet

  • Professor Anders Rygh Swensen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tom Louis Lindstrøm, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

I medisinske forskning er det vanlig å følge store studiepopulasjoner over tid for å finne ut om bestemte faktorer kan øke eller redusere risikoen for en bestemt hendelse eller utfall. Utfallene er ofte en spesifikk sykdom eller dødsårsak, og de som opplever utfallet blir kalt kasus.  Det kan være problematisk å følge store populasjoner over lang tid og et mye brukt alternativ er kasus-kontroll studier. I slike studier velger man ut en (liten) del av hele populasjonen og gjør analysene på dettet subsettet. En måte å velge ut subsett på er å inkludere alle kasus, og for hvert kasus velge et visst antall kontroller som på tidspunktet kasus opplevde hendelsen enda ikke selv hadde opplevd denne hendelsen. Dette kaller man et nøstet kasus-kontroll design og man sier at kasus og kontroller er matchet på tid siden kontrollene må være friske på tidspunktet kasuset opplevde hendelsen.

Siden det både er tidkrevende og dyrt å samle inn data til medisinske studier er det viktig å bruke dataene man har så effektivt som mulig. En måte å gjøre dette på i nøstede kasus-kontroll studier er å gjenbruke kontrollene til andre endepunkter.  Siden kasus og  kontroller er matchet kan ikke dette gjøres helt uten videre, men en måte å komme rundt problemet på er å vekte kasus og kontroller med den inverse sannsynligheten for at de ble inkludert i studien. Disse sannsynlighetene er 1 for alle kasus siden man velger å inkludere alle, men den må estimeres for kontrollene.  Det fins flere måter å estimere disse sannsynlighetene på, og første del av avhandlingen sammenligner forskjellige estimatorer  samt to alternativer til denne vektingsmetoden

I tillegg til at kontrollene ofte er matchet på tid, er det også vanlig å matche dem på en eller flere bakenforliggende faktorer. Dette vil ha innvirkning på sannsynligheten for bli trukket ut som kontroll. Andre del av avhandlingen tar derfor for seg hvordan disse ekstra matchingsvariablene bør håndteres, og  hva det gjør med sannsynlighetene og de endelige estimatene.

Selv om vektingsmetodologien har vært tilgjengelig i over 15 år, har den ikke enda blitt tatt i bruk i praksis i medisinsk forskning. Et tredje mål har derfor vært å gjøre metodikken mer tilgjengelig ved å blant annet lage en statistisk programpakke for denne typen analyser, samt å forklare på en enkel måte intuisjonen bak vekting og hvordan utvalgssannsynlighetene kan estimeres. 

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 17. feb. 2014 18:07 - Sist endret 20. apr. 2020 15:04