English version of this page

Masterstudier ved Matematisk institutt

Her har vi samlet informasjon som er viktig for deg når du gjennomfører et masterstudium ved Matematisk institutt.

Innlevering av masteroppgaven våren 2020.

Det er innført nye retningslinjer for innlevering av masteroppgaver våren 2020 på grunn av korona-situasjonen.

Se også nettsiden med generell informasjon til studenter og ansatte ved UiO om korona-situasjonen.

 

Praktisk informasjon for deg som er ny student

Frist for semesterregistrering og eksamensmelding er 1. februar / 1. september. Du kan lese mer om dette her.

Hvert semester må du søke og få plass på undervisningen og melde deg til eksamen i relevante emner i Studentweb.

Frist for å levere masteravtale er 1. desember i ditt første semester. Det gjelder alle studenter selv om du er deltidsstudent. Du finner avtaleskjemaet under punktet om skjemaer nedenfor.

E-post: Alle masterstudenter får en egen e-post-adresse hos UiO. Det forventes at alle studenter sjekker denne e-posten jevnlig, da studieadministrasjonen sender ut viktig informasjon til studenter via dette systemet. Dersom du har en privat e-post-adresse fra før og ønsker å bruke denne anbefaler vi at du videresender e-poster fra UiO-adressen til din private.

Kontaktperson for programmet: I henhold til masterreglementet skal alle masterstudenter få oppnevnt en kontaktperson. Kontaktpersonen skal hjelpe deg til å komme i gang med masterstudiet og til å finne veileder og masteroppgave.

Obligatoriske HMS-kurs: Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Computational Science må gjennomføre emnene:

 • MS0501 Sikkerhet og Fysisk miljø
 • HMS0502 Utviklende læringsmiljø
 • HMS0507 Brannsikkerhet

Gjenstående emner på bachelorgraden?

Har du fått betinget opptak? Da har du noen emner du skal gjøre ferdig på bachelorgraden din. Vi kan utvide studietiden din tilsvarende antall studiepoeng. Dette må fremkomme i masteravtaleskjemaet. Alle gjenstående emner fra bachelorgraden må være gjennomført innen 12 måneder etter opptak. Når du har fullført bachelorgraden din må du gi beskjed til Knutepunktet slik at de fjerner betingelsen.

Gjennomført masteremner før opptak?

Dersom du har gjennomført emner før opptak til masterstudiet, som du ønsker skal være en del av teoretisk pensum, vil dette normalt gi fratrekk i tid for masterstudiets lengde. Alle søknader skal behandles av programrådet og leveres programkoordinator for ditt program. Søknad skjer ved at du fyller ut masteravtaleskjema i samråd med veileder. Masteravtaleskjema må være ferdig utfylt med prosjektbeskrivelse dersom du skal skrive lang oppgave. Frist for å levere inn masteravtaleskjema hvis du vil inkludere emner tatt tidligere er 1. september.

Studere deltid?

Dersom du planlegger å studere på deltid, må du søke programrådet om dette så raskt som mulig etter opptak (innen 1. september), eller så snart du vet at studieprogresjonen din er endret. Søknader om deltidsstudier i etterkant innvilges ikke. Deltid innvilges først for første semester. For resten av studiet søkes det i sammenheng med innlevering av masteravtalen. Dokumentasjon på arbeid, inkl. stillingsprosent må følge søknaden og sendes til studieinfo@math.uio.no

 

Studere redusert / utsettelse grunnet sykdom?

Hvis du har behov for å studere redusert grunnet sykdom i en periode kan du søke Masterrådet om det. Frist for å søke er 1. september og 1. februar for henholdsvis vår- og høstsemesteret, eventuelt rett etter mottatt dokumentasjon. Søknad sendes på e-post til studieinfo@math.uio.no og utformes av deg, men må inneholde følgende:

 • periode du søker redusert progresjon for
 • plan for resten av studiet (forskyvning av emner og arbeid med masteroppgaven)
 • legeattest eller annen dokumentasjon

Dokumentasjonen skal stadfeste sykdomsperiode ved datoer og oppgi i hvor stor grad (i prosent) du er studieufør. Merk at det kun er uttalelser om tidsperiode og uføregrad som legges til grunn for utsettelse.

Redusert progresjon kan innvilges for inneværende og fremtidige semester, ikke for gjennomførte semestre.

 

Utveksling

Det er gode muligheter for å reise på utveksling. Les mer på programsidene for ditt program og på: instituttets sider, MN-fakultetets sider, UiO's sider

Skjemaer og noen frister som benyttes ved Matematisk institutt

Skjema Frist
Masteravtale med godkjenning av utdanningsplan

1. desember i første semester av masterstudiet

(Lektorstudenter 1. mai i første semester av masterspesialisering)

Skjema for spesialpensum 1. desember, kun som en del av masteravtalen
Statusrapportskjema for masterstudenter som skriver på masteroppgaven

15. oktober på høsten og 31. mars på våren

Avtale om bruk og utnyttelse (for studenter som skriver masteroppgave i bedrift) Leveres sammen med Masteravtalen. Alle som skriver oppgave i bedrift må ha internveileder ved Matematisk institutt.

For å påse at masteravtalen blir korrekt utfylt kan du lese gjennom denne siden med informasjon om utfylling av masteravtalen.

Søknad om deltidsstudier må leveres før semesteret det søkes deltid for starter, evt. i sammenheng med innleveringen av masteravtalen. Dokumentasjon på arbeidsforhold, inkl. stillingsprosent må følge søknaden. Søknad sendes på e-post til studieinfo@math.uio.no (ingen skjema).

Skrivekurs i regi av Realfagsbiblioteket

Hvert år holdes det et halvdags kurs i januar i vitenskapelig skriving ved Realfagsbiblioteket. Studieåret 2019/2020 avholdes kurset 10. januar.

 

Utlevering av prosjektbeskrivelse

Husk å påse at utdanningsplanen din er riktig. Hvis noe mangler i planen/eller du stryker på et av emnene i planen vil du ikke få vitnemål.

Kort mastergave (30 studiepoeng, 4. semester)

Prosjektbeskrivelse for kort oppgave blir tilgjengelig på følgende datoer, avhengig av hvilket semester oppgaven skal skrives:

 • Vårsemesteret: mandag uke 2
 • Høstsemesteret: mandag i uke 33

Lang masteroppgave (60 studiepoeng)

Prosjektbeskrivelse for lang oppgave er en del av masteravtalen og er derfor tilgjengelig når avtalen er godkjent.

Oppmeldning til mastergradseksamen

For å gå opp til eksamen knyttet til innlevering av masteroppgaven må du være oppmeldt til eksamen. 

Oppmelding til emnet er tilgjengelig fra utdanningsplanen din. Sjekk samtidig utdanningsplanen - Vitnemålet skrives ut på bakgrunn av utdanningsplanen.

Emnekodene for oppmelding til avsluttende eksamen:

Lang masteroppgave:

 • MAT5960, SMR5960, MEK5960, DS5960, CS5960AMRA, CS5960MECH.

Kort masteroppgave:

 • MAT5930, SMR5930, MEK5930, DS5930, CS5930AMRA, CS5930MECH.

Lektorstudenter: MAT5930L, MEK5930L.

(MOD5930/60, ANMAT5930/60)

Om masteroppgaven

Krav til forsiden

Masterrådet har bestemt at det på forsiden av masteroppgaver ved Matematisk institutt skal stå følgende:

 • Matematisk institutt
 • Universitetet i Oslo
 • Tittel på oppgave
 • Navn på student
 • Semester og årstall / dato for innlevering

I tillegg skal Universitetets segl være påført forsiden. Navn på masterprogram med tilhørende studieretning, samt oppgavens omfang skal stå på side 2 (forsidens bakside). Eventuelle organisasjonslogoer og annet kan stå på side 3.

Forside og layout på oppgaver som skrives i LaTeX

Institutt for informatikk har utarbeidet en nettside med generell informasjon om LaTeX med venner. Under finner du spesifikke ressurser for skriving av masteroppgaven.

Oppgavemal

Mange studenter velger å benytte seg av følgende oppgavemal, som kommer i både nettversjon på Overleaf og til bruk på egen datamaskin:

Forsidemal

Forsidemalen dekker kravene til forsiden, så hvis man kun ønsker å bruke forsidemalen er denne tilgjengelig her:

Dokumentasjon

Dokumentasjon for forsidemalen og en guide for håndtering av store dokumenter finnes her:

Frist for innlevering av masteroppgaven

Husk at du må melde deg til eksamen i masteroppgave innen ordinære oppmeldingsfrister.

Innlevering av masteroppgaven skal skje innen gitte frister for hvert semester. Disse fristene er absolutte. Dersom fristene ikke overholdes, vil det ha konsekvenser for bedømmelse av oppgaven (jfr. reglementet). Innleveringen skal skje innen kl. 14.30 på innleveringsdatoen.

Innleveringsfrister for kort masteroppgave

 • Innlevering i vårsemesteret: 15. mai
 • Innlevering i høstsemesteret: mandag i uke 50

Innleveringsfrister for lang masteroppgave

 • Innlevering i vårsemesteret: 15. mai
 • Innlevering i høstsemesteret: 15. november

(Hovedinnleveringsfrist er 15. mai. De 3 andre fristene er 1. september, 15. november og 15. februar. Disse brukes ved deltid, hengefag og emner avlagt før opptak.)

 

Hvor skal masteroppgaven leveres?

Innlevering av masteroppgaven skal gjøres to ganger; på e-post og i StudentWeb.

Innlevering på e-post

Studenten sender (e-post) med den endelige versjonen til studiekonsulenten innen fristen. Oppgaven skal sendes i PDF og filen skal hete studentens navn og masteroppgave/thesis (hvis alle oppgavene heter "masteroppgave" el. "thesis" er de vanskelig å skille). Subject i e-posten skal inneholde "studentens navn og ENDELIG versjon av masteroppgave".

Elektronisk innlevering av masteroppgaver i DUO

Fra 01.01.2007 er det obligatorisk å levere hele mastergradsoppgaven i elektronisk form via DUO (Digitale utgivelser ved UiO). Det er også flere gode grunner til å levere i DUO. 

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv. Det gjøres via StudentWeb. Universitetsbiblioteket beskriver godt hvordan du går frem: http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/masteroppgaver/

I tillegg til masteroppgaven, skal det leveres et elektronisk sammendrag av oppgaven på en halv til en side. Dette sammendraget vil være leselig for alle, og det er derfor ønskelig at dette sammendraget er på engelsk. Det vil være en lenke fra databasen BIBSYS til sammendraget.

Innlevering i StudentWeb og innlevering på e-post har samme frist. Dersom fristene avviker fra hverandre, er det fristen 14.30 som gjelder.

Klausulering

I noen tilfeller skriver en student masteroppgave som inneholder personopplysninger eller annen fortrolig informasjon. I de tilfeller kan man klausulere oppgaven.

Trykk av masteroppgaven

Fra og med våren 2020 trykkes ikke masteroppgaven opp av instituttet.

Hvis du selv ønsker å få trykket opp eksemplarer av oppgaven, kan det bestilles hos Reprosentralen som en privat bestilling.

 

Sensur av masteroppgaven og muntlig høring

Kunngjøring

Tid og sted for høringen publiseres på nett. Dette er synlig fra forsiden til Matematisk institutt på siden om masterstudier. Du kan snakke med veileder om fastsettelse av dato for høringen.

Sensur

Veileder skal ikke delta aktivt i karaktersettingen av masteroppgaver. Veileder skal gi ekstern- og intern sensor opplysninger om bl.a. kandidatens arbeidsform, arbeidsinnsats og selvstendighet, og så skal sensorene bruke dette sammen med de øvrige kriteriene for vurdering av masteroppgaven til å fastsette karakter.
Sensorene skal vektlegge informasjon fra veileder om kandidatens arbeidsform, arbeidsinnsats og selvstendighet. Mer informasjon på fakultetets side.

 

Avsluttende presentasjon av masteroppgaven - høringen

Etter at oppgaven er innlevert og det er avklart at den står til minst E, avsluttes studiet med en muntlig mastergradseksamen. Denne eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Instituttet har følgende tilgjengelige maler for deg som vil benytte lysark:

Presentasjonen skal være offentlig og ekstern sensor, intern sensor og veileder(e) skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med de som skal sette karakter.

Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen være justerende på karakteren på oppgaven. Hvis oppgaven slik den er innlevert vurderes til F og slik at avsluttende eksamen ikke kan endre på dette, gjennomføres ingen avsluttende mastergradseksamen.

Det vil bli gitt to karakterer på protokollen – én på selve masteroppgaven og én endelig karakter. Den endelige karakteren kommer på vitnemålet. Begge karakterer vil være synlig i Studentweb.

Vitnemål

Vitnemål ved fullført grad skrives ut av det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det kan ta inntil 3 måneder før vitnemålet er klart. Dette fordi de kontrollerer grunnlaget for mastergraden (og evt. bachelor el.l). Studenten er selv ansvarlig for å forsikre seg om at grunnlaget for mastergraden er i orden. Dette gjelder spesielt studenter som har bachelor fra et annet sted enn UiO.
Hvis du i mellomtiden trenger en bekreftelse på fullført utdanning til bruk i jobbsøknader osv, kan dette fås hos studiekonsulenten ved Matematisk institutt.

Karaktersetting på masteroppgaver ved MN-fakultetet

Karaktersetting på masteroppgaver ved MN-fakultetet

Er du gruppelærer?

Dersom du er gruppelærer ved Matematisk institutt over minst to semestre i løpet av masterstudiet vil du kunne få ett semester lenger studietid. Ta kontakt med oss.

 

 

 

Studiearrangementer

Fakultetets regelverk

Masteroppgaver i matematiske fag i DUO

 

Publisert 18. okt. 2019 15:02 - Sist endret 13. jan. 2021 13:54