Praktisk informasjon til nye masterstudenter ved Matematisk institutt

Det forventes at du jevnlig besøker programmets nettsider (lenke i høyremargen). Her vil det bli lagt ut viktige beskjeder til studentene, og i tillegg inneholder siden mye nyttig informasjon om masterstudiet.


E-post:

Alle masterstudenter får en egen e-post-adresse hos UiO. Det forventes at alle studenter sjekker denne e-posten jevnlig, da studieadministrasjonen sender ut viktig informasjon til studenter via dette systemet. Dersom du har en privat e-post-adresse fra før og ønsker å bruke denne anbefaler vi at du videresender e-poster fra UiO-adressen til din private.


Kontaktperson for programmet:

I henhold til masterreglementet skal alle masterstudenter få oppnevnt en kontaktperson. Kontaktpersonen skal hjelpe deg til å komme i gang med masterstudiet og til å finne veileder og masteroppgave.

Kontaktpersoner høsten 2018


Obligatoriske HMS-kurs:

Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Computational Science må gjennomføre emnene:


Frister:

Frist for semesterregistrering og eksamensmelding


Deltidsstudier:

Dersom du tenker deg å studere på deltid, må du søke programrådet om dette så raskt som mulig etter opptak (innen 1. september), eller så snart du vet at studieprogresjonen din er endret. Søknader om deltidsstudier i etterkant innvilges ikke. Deltid innvilges først for første semester. For resten av studiet søkes det i sammenheng med innlevering av masteravtalen.


Gjennomført emner du tenker som del av teoretisk pensum før opptak?

Dersom du har gjennomført emner som skal være en del av teoretisk pensum før opptak vil dette normalt gi fratrekk i tid for masteroppgavens innleveringsdato. Emner som er gjenstående fra bachelorgrad kan likens gi tillegg i tiden, men alle gjenstående emner fra bachelorgraden må være gjennomført innen 12 måneder etter opptak.

Alle søknader som skal behandles av programrådet leveres programkoordinator for ditt program.


Sensur av masteroppgave

For studenter som er tatt opp på masterprogrammer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet fra og med høsten 2012 gjelder nye karakterbeskrivelser for sensur av masteroppgaven.


Practical information for new students at the Department of Mathematics

 

Program web-pages:

All program students are expected to check the webpage on a regular basis as the administration will publish relevant information there.


E-mail:

All master students get their own e-mail address at UiO. You are expected to check your e-mail on a regular basis as UiO use this to send important information. If you choose to use your own e-mail address we recommend that you forward e-mails from your UiO address to your private address.

Contact persons for the programs:

All master students will have a contact person. He/she will help new students on the way and also help find a supervisor and master thesis.

Contact persons autumn 2018

Compulsory Health, security and environment courses (Computational Science):

For students with admission to the master's program in Computational Science the following courses are compulsory:

 

Deadlines:

Course application deadlines

Deadline to hand in agreement/plan is December 1 in your first semester.

Part-time studies:

If you are considering part-time studies, you must apply to the program board as quickly as possible after admission (deadline is Sept. 1st), or as soon as you know your progression rate has been changed. Applications for part-time studies after students have startet to work part-time will not be granted.

Send an e-mail to the program coordinator

Completed courses before admission that are supposed to be part of theoretical curriculum?

If you have already finished courses, before admission, and you wish to have these as part of your theoretical curriculum, this will normally give a reduction in time and your deadline for submitting the master thesis will be adjusted. Courses that are given as requirements in your admission letter will likewise give an addition in time. All requirements must be finished within 12 months after admission to the program.

 

All applications that are to be handled by the program board must be submitted to the program coodinator for your master program:

Program coordinator

Grade descriptions for Master's theses

New grade descriptions are given and will apply for students who are admitted to master's studies at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences in the Autumn of 2012 or later .

Publisert 2. nov. 2018 10:52 - Sist endret 6. nov. 2018 09:40