– InterAct er et kulturprosjekt

Å utvikle de nye studieprogrammene har krevd stor innsats på alle fakultetsnivåer. Belønningen er et tverrfaglig, mer fleksibelt og mer fremtidsrettet realfagstilbud ved UiO.

Portrettbilde av Prodekan Solveig Kristensen

Prodekan ved MN-fakultetet Solveig Kristensen.

Når de nye studieprogrammene ved MN-fakultetet starter opp til høsten, har så og si alle vitenskapelig ansatte ved fakultetet vært involvert i omleggingsprosessen, kalt InterAct. Prodekan Solveig Kristensen kaller det hele et kulturprosjekt.

– Vi har mange mål med InterAct, men ett av dem er å endre fokus ved instituttene fra privat til mer kollegialt. Vi kan sammenligne prosessen med en skute som skal legge litt om på kursen. Både ansatte og studenter ved denne skuta må bidra for å få til kursendringen, og et slikt samarbeid tar tid. Men nå begynner vi å få det til!

Arbeidet med InterAct startet i 2014, og har vært ledet av studieutvalget ved fakultetet, med Kristensen i spissen. Derfra har egne komiteer for de ulike programmene, bestående av både ansatte og studenter, utarbeidet forslag til endringene som nå er vedtatt.

– De nåværende studiene er ikke gammeldagse

De kommende årene vil de eksisterende studieprogrammene fases ut i takt med innføringen av de nye programmene. Selv om det i mange tilfeller vil være ganske stor strukturell og faglig forskjell på disse studieløpene, er prodekanen klar på at også nåværende MN-studenter går på studier med svært god kvalitet.

- De eksisterende studieprogrammene er langt fra gammeldagse, og de har blitt revidert kontinuerlig. Men mange av disse justeringene har blitt gjort på emnenivå, uten at man har sett ulike kurs og studieprogrammer i sammenheng, spesielt ikke på fakultetsnivå. Dette har vi gjort noe med i InterAct.

Selv om nye kurs etter tur vil erstatte gamle kurs i årene fremover, vil det holdes eksamen i kurs fra tidligere programmer i noen år etter utfasingen.

Vi er naturligvis opptatt av å sikre fullført utdanning også for eksisterende studenter. De som er forsinket i studiene, vil i de fleste tilfeller ha mulighet til å ta eksamen i tidligere kurs gjennom en overgangsperiode på inntil to år. De nye masterprogrammene vil dessuten tilpasses slik at også studenter fra tidligere bachelorprogrammer er kvalifiserte for opptak.

Beregninger og nye perspektiver

Helt sentralt i MN-fakultetets nye programportefølje står Computing in Science Education (CSE). Målet til dette prosjektet er at databeregninger skal bli et naturlig verktøy for alle studentene ved fakultetet, integrert i all læring og undervisning.

– Integreringen av dette har vært en ganske stor bit av InterAct-puslespillet. Vi har jobbet mye med å se sammenhengen mellom de horisontale og vertikale emnene, innenfor og på tvers av programmene, for blant annet CSE er avhengig av god planlegging rundt dette.

En annen viktig nyvinning fra høsten 2017 er det såkalte utviklingssemesteret, som legges inn i studieløpet på samtlige programmer. Dette vil nok ofte ligge i femte eller sjette semester.

– I utviklingssemesteret ønsker vi at studentene skal tilegne seg nye perspektiver, både faglig og kulturelt. Dette kan skje for eksempel gjennom å utveksle til utlandet, skrive bacheloroppgave, ha praksis i bedrifter eller gjennom å ta kurs fra andre program enn studenten selv går på. De som ønsker det kan selvsagt også ta kurs tilhørende eget program.

Kontinuerlige forbedringer

Kristensen har stor forståelse for at mange nok har opplevd et økt arbeidstrykk i forbindelse med InterAct, med krav om nye programporteføljer, nettsider og beskrivelser.

– Stort sett har jeg opplevd stor interesse og driv rundt InterAct, men samtidig vet jeg at mange ansatte synes dette har vært tunge prosesser. Jo lengre unna du er fra der prosessen ledes, jo seigere kan den oppfattes. Men slik må det nødvendigvis være når vi skal ha med alle på laget, forklarer hun.

Med lanseringen av de nye studieprogrammene unnagjort, er innledende fase av InterAct-arbeidet over. Men Kristensen og fakultetet er på ingen måte ferdig med InterAct.

– Det gjenstår fremdeles å ferdigstille de nye masterprogrammene, som skal være på plass i 2018, samtidig som det fortsatt jobbes med å klargjøre de ulike bachelorekursene. Vi har et stort arbeid foran oss med å utvikle nye undervisnings- og evalueringsformer.

– Uansett er Interact en kontinuerlig prosess, hvor vi hele tiden skal forbedre oss. Vi skal fortsette å jobbe sammen for å sørge for at UiO tilbyr den beste realfagsutdanningen i Norge.

Les mer om de nye studieprogrammene

Publisert 9. feb. 2017 10:59 - Sist endra 14. nov. 2019 10:31