Systematisk HMT-arbeid ved MN-fakultetet

Det systematiske HMT-arbeidet ved MN er lagt opp mot kvalitetsstandarden OHSAS18001 og skal bidra til at eininga sitt HMT-arbeid vert drive i tråd med myndigheitene sine krav og verksemda sine eigne mål og rutinar.

Dei styrande dokumenta ved UiO sine policyar og prosedyrar dannar fundamentet for det systematiske HMT-arbeidet. Leiar sitt ansvar for å følgje opp målet om å ha risiko i eiga verksemd under kontroll og at HMT-arbeidet er i stadig utvikling, sikrast ved regelmessig å gjennomføre «Leiars gjennomgang».

Tidsrom for faste, årlege aktivitetar er angitt nedanfor. Korleis dei enkelte aktivitetar skal utførast er skildra i dei sentrale prosedyrene.

 • Årsrapport strålevern: Frist 15. januar
  • Leiar utpeiker strålevernskoordinator ved lokal eining.
  • Årleg rapportering sendast til Strålevernskoordinator ved UiO.
    
 • Handlingsplan: Februar – mars
  • Leiinga utarbeidar handlingsplan HMT (sjå eksempel mal under «Verktøy»).
  • LAMU skal uttale seg om årsplanar for HMT-arbeidet innan sitt verneområde.
  • LAMU skal velje seg eit fokusområde som følgjast opp spesielt.
    
 • Kartleggingar slik som Intern revisjon, Arbeidsmiljøkartleggingar (ARK) og Risikovurderingar gir oversikt på kva som bør betrast.
  • Tiltak som prioriterast gjennomført leggast inn handlingsplanen for komande år.
    
 • Avviksbehandling: Løpande
  • Alle HMS-avvik skal meldast i eget meldesystem
  • Analyse av alvorlege ulukker og nestenulukker skal følgjast opp av leiar med den skadde (om mogleg) og verneombod.
    
 • Leiinga sin gjennomgang: Februar – mars
  • Tiltaksplan leggast fram for LAMU.
    
 • Årsrapport frå LAMU: Januar – mars
 • Vernerunde: Oktober – november
  • Gjennomførast med leiar og verneombod.
 • Bestilling av BHT tjenester: Oktober - november
  • Behov meldes inn i eget bestillingsmøte

 

       

 

Publisert 22. feb. 2011 15:12 - Sist endra 27. okt. 2016 10:05