English version of this page

Eksamensavvikling ved MN-fakultetet høsten 2020

De samme regler gjelder på eksamen som ellers i samfunnet: Er du syk / har symptomer på Covid-19, skal du holde deg hjemme. Bruk egenmeldingsordningen hvis du er syk på eksamen.

Se retningslinjene for eksamen våren 2020.

Oppdatert 9. oktober

Eksamensavvikling

 • MN vil som hovedregel avholde digitale eksamener høsten 2020 – eventuelle unntak vil bli annonsert på emnets semesterside. Digital eksamen avvikles enten som skriftlig hjemmeeksamen eller som digital muntlig eksamen.
 • Eksamensformen i det enkelte emnet avgjøres i nær framtid. Du vil da finne eksamensform og -tidspunkt for ditt emne under "Eksamen: tid og sted" på semestersiden.
 • Mastereksamen gjennomføres digitalt også høsten 2020.
 • Emnene vil som hovedregel bruke normal karakterskala. Se emnebeskrivelsen for å finne ut hvilken karakterskala som gjelder på ditt emne. En eventuell endring av karakterskalen vil annonseres på semestersiden. Våren 2020 gjaldt egne regler.
 • Trekkfrist finner du under "Eksamen: tid og sted" på semestersiden i emnet ditt. Trekk etter fristen vil gjelde som et eksamensforsøk. Hvis du ikke får trukket deg innen fristen av årsaker knyttet til koronasituasjonen, kan du levere egenmelding. Se punkt om egenmelding nedenfor.

Syk på eksamen

 • Egenmelding: Hvis du er syk på eksamen, kan du sende inn egenmelding uten å legge ved dokumentasjon. Se retningslinjer og finn egenmeldingskjema.Ordningen med egenmelding gjelder frem til 1. februar 2021.
 • Utsatt innleveringsfrist: Hvis du blir syk under en hjemmeeksamen eller prosjektoppgave som går over flere dager, kan du søke om utsatt innleveringsfrist. Dette gjør du ved hjelp av egenmeldingskjemaet. Ved 4-timers hjemmeeksamen er det ikke mulig å søke om utsatt frist hvis du blir syk under eksamen.
 • Utsatt eksamen: På MN tilbyr vi utsatt eksamen i alle emner, bortsett fra AST1010,  ENT1000, IN1000 og IN1150. Du må være registrert med gyldig fravær for å ha rett på utsatt eksamen. Dette gjør du ved hjelp av egenmeldingsskjemaet. Les mer om utsatt eksamen.

Ta eksamen på nytt

Noen emner ved MN tilbyr ny eksamen for studenter som trekker seg eller stryker på ordinær eksamen. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til utsatt eksamen. Se emnebeskrivelsen for mer informasjon og om emnet du er meldt til tilbyr ny eksamen. Les mer om ny eksamen.

Sensur

Sensur av eksamen kan bli forsinket på grunn av koronasituasjonen. Se §1 om sensurfrist i UiOs midlertidige forskrift om studier og eksamen.

Innlevering av masteroppgaven

Ordningen med egenmelding gjelder også for innlevering av masteroppgaver. Se retningslinjer for innlevering av masteroppgave ved MN høsten 2020.

Fortløpende endringer på grunn av koronasituasjonen

Du vil få beskjed på semestersiden og/eller i Canvas fortløpende om endringer i forbindelse med eksamen.

Eksamensinformasjon som gjaldt våren 2020

For alle emner med ordinær eksamen ved MN-fakultetet i perioden 1. mai til og med 30. juni 2020 (unntatt masteroppgaver), gjelder følgende:

Oppdatert 05. juni 2020.

 1. Det vil ikke bli avholdt skriftlig eksamen i Silurveien eller ved UiO med fysisk oppmøte våren 2020. Alle eksamener foregår utenfor UiO (vanligvis hjemme), enten i form av muntlig eller skriftlig eksamen.
   
 2. Karakterskalaen blir bestått/ikke bestått for alle eksamener. 
 3. Se innleveringstidspunkt for skriftlig hjemmeeksamen på "Eksamen: tid og sted" på emnets semesterside.
  • Innleveringsfristen blir 7 dager (1 uke) etter starttidspunkt og besvarelsen leveres i Inspera. Se hvordan du leverer oppgaven og anonymiserer filen du leverer.
  • Arbeidsomfanget vil normalt tilsvare inntil 2 dagsverk. Dette gir rom for at du kan jobbe med flere hjemmeeksamener samtidig. 
  • Alle hjelpemidler er tillatt. Det er opp til studenten å innhente informasjon fra tilgjengelige kilder, vurdere kvaliteten og sette det hele sammen til en besvarelse basert på egen bearbeiding av stoffet. Besvarelsen som leveres skal reflektere studentens kunnskapsnivå.
  • Sett deg inn i reglene om fusk.
 4. Ved muntlig eksamen gjelder fortrinnsvis den publiserte eksamensdatoen. Du skal ha fått beskjed på semestersiden eller i Canvas om datoen er endret. 
 5. Unntaksvis kan det bli alternative eksamensformer. Dette vil for eksempel kunne gjelde emner der en vesentlig del av læringsutbyttet ikke kan vurderes ved en av de to eksamensformene over. 
   
 6. Du finner informasjon om eksamensformen på semestersiden eller i Canvas. Innen utgangen av april finner du detaljerte opplysninger om tidspunkt for utlevering og innlevering av skriftlig eksamen og mer detaljerte opplysninger om muntlig eksamen under "Eksamen: Tid og sted". Hvis emnet får en betydelig endret eksamensform vil du få mulighet til å gjennomføre en prøveeksamen. 
   
 7. Du finner trekkfristen for ditt emne under "Eksamen: tid og sted" på semestersiden. Trekk etter fristen vil gjelde som et eksamensforsøk. Hvis du ikke får trukket deg innen fristen på grunn av årsaker knyttet til korona-situasjonen, kan du levere egenmelding. Se punkt 9.
   
 8. Ved MN teller også eksamen våren 2020 som et forsøk selv om det er blitt endringer i vurderingsform. Du har til sammen tre eksamensforsøk per emne
   
 9. Syk på eksamen? Hvis du får problemer med innlevering på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn, kan du sende inn egenmelding uten å legge ved dokumentasjon. Se retningslinjer og finn egenmeldingskjema. Se punkt 10 og 11 om du vurderer utsatt eksamen eller ønsker å ta eksamen på nytt. Ordningen med egenmelding gjelder frem til 1. september.
   
 10. Utsatt eksamen: Det tilbys ikke utsatt innleveringsfrist for 7-dagers hjemmeeksamen våren 2020. Blir du syk og ikke får levert innen de 7 dagene som er satt av, må du levere egenmeldingskjema (punkt 9). I egenmeldingsskjemaet skal du velge alternativet "Jeg ønsker bare at egenmeldingen blir registrert som gyldig fravær fra eksamen." Du vil få informasjon på e-post om hvordan du melder deg til utsatt eksamen. På MN tilbyr vi utsatt eksamen i alle emner, bortsett fra AST1010,  ENT1000, IN1000 og IN1150.
   
 11. Ta eksamen på nytt/ny eksamen: Noen emner ved MN tilbyr også en ny eksamen for studenter som trekker seg, eller stryker på ordinær eksamen. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til utsatt eksamen. Se emnesiden for mer informasjon og om emnet du er meldt til tilbyr ny eksamen.
   
 12. Tilrettelegging: Du kan søke om fysiske tilretteleggingsbehov på eksamen. Hvis du allerede har søkt, men behovet ditt har endret seg etter dette, må du sende ny søknad så snart som mulig.
   
 13. Sensur av eksamen kan bli forsinket på grunn av korona-situasjonen. Se §1 om sensurfrist i UiOs midlertidige forskrift om studier og eksamen

Innlevering av masteroppgaven

Det er også endringer i retningslinjer for innlevering av masteroppgaver ved MN våren 2020

Brukerstøtte under eksamen

Har du spørsmål under eksamen? Se nødnummer og finn nettskjema for spørsmål og hjelp under eksamen (på engelsk).

Eksamen før 1. mai

De fleste eksamener som ble holdt før 1. mai 2020, hadde ikke endringer i karakterskala. Du skal ha fått beskjed hvis det er endringer i ditt emne på semestersiden, via e-post eller i Canvas.

 

Publisert 27. mars 2020 15:21 - Sist endret 9. okt. 2020 13:55