English version of this page

Prosedyre for feltarbeid

Formål

Prosedyren skal sikre at alle enheter ved MN-fakultetet som har feltarbeid, gjennomfører feltarbeidet og toktet på en forsvarlig måte og i henhold til regelverket.

Virkeområde

Feltarbeid er innsamling og/eller bearbeiding av data utenfor ordinært arbeidssted. Dette kan foregå både innenlands og utenlands. Opphold ved andre institusjoner er ikke feltarbeid. Studieturer ansees for å være feltarbeid. Prosedyren gjelder både for ansatte og studenter som gjennomfører feltarbeid. Feltkurs og studieturer vil ha mange av de samme HMS-utfordringene som ordinært feltarbeid.

Ansvar

Enhetens leder har ansvar for å peke ut feltansvarlig. For godkjente prosjekter er prosjektleder automatisk feltansvarlig. Utdanningsleder er ansvarlig for å peke ut feltansvarlig for undervisningsbasert feltarbeid. Feltansvarlig har ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i tråd med prosedyren. Feltansvarlig kan delegere oppgaver knyttet til feltarbeidet.

Fremgangsmåte

Feltansvarlig skal om nødvendig innhente råd av kvalifisert fagpersonell og påse at deltakerne på feltarbeidet gjør nødvendige forberedelser, jf. "Momentliste for sikker jobb analyse ved feltarbeid".

Alt feltarbeid skal risikovurderes i henhold til UiOs prosedyre for risikovurdering. For identifisering av risikoforhold bruk momentlisten for sikker jobb analyse. Feltarbeid som gjennomføres rutinemessig, kan tidligere risikovurdering benyttes. Ved mer omfattende feltarbeid skal lokalt verneombud informeres.

Feltansvarlig skal fylle ut feltkort for feltansvarlig  og sørge for å legge ved risikovurdering, se nettskjema.

Feltdeltager skal fylle ut feltkort for feltdeltager og bekrefte at de er gjort kjent med risiko knyttet til feltarbeidet, se nettskjema.

Opplæring

Ansvarlig for feltarbeidet skal ha:
  • gjennomført nødvendig opplæring
  • innhentet godkjenninger, sertifikater o.a. i tråd med de krav som stilles, se momentliste for sikker jobbanalyse ved feltarbeid.

Arkivering

Risikovurdering, sikker jobb analyse og utfylte feltkort for feltansvarlig arkiveres i ePhorte i tråd med MNs rutiner for arkivering av HMS dokumenter.

Referanser

Se sentrale policyer og peker til regelverk

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: HMS MNfakultetet
  • Godkjent av: Dekan Morten Dæhlen
  • Godkjenningsdato: 8.03.2016
  • Utgave: 5
Publisert 16. mai 2014 12:45 - Sist endra 11. okt. 2017 13:23