Bakgrunn for prosjektet

FRONT er finansiert av forskningsrådet med midler fra programmet «Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse» (BALANSE), og skal bidra til at BALANSE når sine målsettinger.

Hovedmålet for BALANSE er å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Visjonen er å bli best i Europa på kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse.

Arbeid med kjønnsbalanse på MN-fakultetet

Skjevselektering til høyere stillinger i akademia skjer over tid, og på ulike steder i karriereløpet. Til tross for tilnærmet kjønnsbalanse på bachelor- og masternivå er under 20 % av MN-fakultetets professorer kvinner.

illustrasjon

En innledende analyse har identifisert tre hovedproblemer:

  • Frafall av kvinner opp mot de høyeste stillingsnivåene
  • Skjevselektering oppover i karriereveien, særlig mot toppen
  • Kjønnssegregering og kjønnete faghierarkier mellom og innenfor fagene

For å kunne løse disse hovedproblemene har FRONT kommet fram til tre tiltakspakker som prosjektet skal jobbe med:

Tiltakspakke 1: Ledelses- og organisasjonsutvikling

Tiltakspakke 1 består av å få et tilpasset opplæringstilbud om kjønnsbalanse og likestilling for alle ledere på ulike nivåer.

Videre skal det holdes workshops for utvalgte kvinnelige førsteamanuenser og professorer med fokus på EU som virkemiddelapparat, søknader om ERC-stipend og om SFF-er.

I tillegg skal det organiseres en årlig informasjonsdag med obligatorisk deltakelse for veiledere som har nytilsatte stipendiater, og tilbud om tema- og erfaringsseminarer til alle veiledere.

Tiltakspakke 2: Kulturendring basert på kunnskap

Tiltakspakke 2 skal kartlegge årsaker til at kvinner faller fra i konkurransen om fast vitenskapelig stilling ved fakultetet, og skal særlig se på forskjellen i vitenskapelig produksjon mellom kjønnene ved MN.

Denne forskningen skal munne ut i forslag til tiltak i alle tre tiltakspakkene. I tillegg skal det utvikles ansettelsesprosedyrer som sørger for at likestillingsperspektivet ivaretas ved alle enheter.

Tiltakspakke 3: Framrykkstiltak for å øke kvinneandelen på toppen

Tiltakspakke 3 består i at utvalgte kvinner i postdoktorstillinger, midlertidig forskerstilling og førsteamanuenser skal tilbys utvikling av individuelle karriereplaner og seminarer for erfaringsdeling.

Videre skal det holdes workshops for utvalgte kvinnelige postdoktorer, midlertidig forskere, førsteamanuenser og professorer rettet mot søknader om ERC-stipend, NFR Fripro og utvalgte tematiske NFR-utlysninger.

I tillegg skal det opprettes midler til målrettet og fleksibel skrivefri for utvalgte kvinnelige førstamanuenser som ledd i kvalifiseringsprosessen mot opprykk.

Styringsgruppe

Styringsgruppen består av medlemmer fra MN og STK.