English version of this page

Valg av representant for midlertidig tilsatte til fakultetsstyret

Det skal gjennomføres valg av ny representant for de midlertidig vitenskapelig tilsatte til fakultetsstyret for perioden 1. januar - 31. desember 2019. I tillegg skal det velges to vararepresentanter.

Avgi stemme

Valggjennomføring

Frist for å fremme kandidatforslag: 7. januar, kl. 12:00
Valget åpnes på fakultetets nettsider: 10. januar, kl. 12:00
Valget stenges: 24. januar, kl. 12:00
Valgresultatet kunngjøres: 24. januar, kl. 16:00

Forslag på kandidater:

Kristian Breivik Kvamme

Jeg er ansatt som stipendiat i forskningsgruppen NAFUMA med prof. Ola Nilsen som min hovedveileder. Gruppa er en del av SMN (Senter for materialvitenskap og nanoteknologi). I tillegg har jeg en kontrakt på 25% undervisning. Jeg tok mastergraden min i samme gruppe og har tatt bachelorgraden min ved kjemisk institutt. Inn i fakultetsstyret vil jeg ta med min bakgrunn som stipendiat, student og midlertidig ansatt ved UiO. Jeg vil fokusere på kommunikasjon mellom administrasjon og ansatte, tilgjengeliggjøring av informasjon og en enklere hverdag for de som er ansatt i undervisningsstillinger.

Utenfor akademia har jeg tidligere jobbet i både midlertidige og faste stillinger, samt lederverv i en lokal Peppes pizza. Utenom arbeidslivet sitter jeg i FAU styret til min sønns barnehage. Alle disse erfaringene vil jeg ta med meg inn i fakultetsstyret og bruke etter beste evne.

Det å være vitenskapelig ansatt innebærer ofte stor grad av selvstendighet i ofte veldig langsiktige prosjekter. I tillegg kommer veiledning og undervisning og bryter opp arbeidsdagen. God planlegging og forutsigbare dager er viktig for å prestere på høyt vitenskapelig nivå. For å ha god forutsigbarhet kreves klare retningslinjer og god kommunikasjon mellom administrasjon og ansatt. Jeg vil jobbe spesielt for forbedringer innen forutsigbarheten for ansatte i undervisningsstillinger, med klare og tilgjengelige retningslinjer for krav og rettigheter i forbindelse med undervisning.

Hong Li

I work as a postdoc at the Department of Geosciences, University of Oslo. I got my PhD degree in hydrology in 2015 at the same department and started my current position in March 2018. I am sitting at the previous office and I know many people from before. I still find there are many changes. There are many new faces, and most of the new faces are young and from outside of Norway. 

Originally, I am from China and I have lived in Norway more than seven years. I used to be very quiet. I did not have a long plan in Norway. I was just doing my PhD and probably returned to China when I finished my project. Actually, it is the same for other foreigners that has only a temporary position. However, our voice is very important for the development of the faculty as well as for the university. The international PhD candidates are up to 42% of the PhD candidates at the university. What the international employees learn and experience at the faculty and the university not only contributes to the academy and work labor in Norway, but more importantly in the global.

I am willing to contribute to commutation between the faculty and the temporary employees. I will hear from the temporary employees and reflect to the faculty. At the same time, I will give suggestions to the faculty how to make a better work environment and how to create more opportunities for the temporary employees. 

I did my PhD study before at the faculty. At present, I am working as a postdoc. I know both PhD candidates and other temporary employees well. I will try my best to facilitate the commutation between the faculty and the temporary employees.

Ole Kristian Tørresen

Ole Kristian Tørresen er postdoktor ved Institutt for biovitenskap. Han har tidligere sittet ved insituttstyret i en periode og har vært i fakultetsstyret i 2018. Forskningsprosjektet han jobber på dreier seg om repeterte elementer i kodende sekvens hos flere organismer, som torsk og vårskrinneblom. 

De færreste midlertidig ansatte som PhDer og postdoktorer blir fast vitenskapelig ansatt. Under perioden som PhD-kandidat ble han interessert i hvor lett erfaringene og kunnskapen PhDer og postdoktorer tilegner seg i løpet av sin forskning kan brukes utenfor akademia. Er det annen kunnskap og erfaring de burde tilegne seg for å stå styrket etter en PhD- eller postdoktorperiode? Kan og burde universitetet legge til rette for dette? Dette er ting Ole er opptatt av.

Ole mener at veldig mye av det som ligger til grunn for det teknologiske samfunnet vi har i dag ble ikke til fordi personer forsket på og utviklet akkurat det, men fordi det ble oppdaget ved en tilfeldighet under forskning på grunnleggende prosesser i forskjellige fagdisipliner. På grunn av et større og større innovasjonspress mener Ole det er viktig å vite om og ha mulighet til å utvikle produkter som kan kommersialiseres, men sannsynligvis er det uventede resultater fra langsiktig grunnforskning som i størst grad vil påvirke framtidas samfunn. Derfor er han opptatt av om grunnforskning prioriteres godt nok i forhold til anvendt forskning.

Publisert 4. jan. 2019 13:03 - Sist endra 10. jan. 2019 11:54