Visjon 2020 - en strategi for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo har formulert sin strategi frem mot 2020 i dokumentet Strategi 2020.  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet følger her opp denne overordnete strategien med en egen strategi for fakultetet — Visjon 2020.

Visjon 2020 — en strategi for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

(Vedtatt av fakultetsstyret 04.04.11)

Denne strategiske planen er utarbeidet for å rette oppmerksomheten mot fakultetets sentrale utfordringer slik de fremstår i UiOs Strategi 2020 og slik det økonomiske og politiske landskapet for de neste ti årene fortoner seg i 2011. Strategien spenner den over en lang tidsperiode og er derfor nødvendigvis formulert på et overordnet plan.

Planen må operasjonaliseres i to retninger: Det må utarbeides oppfølgingsstrategier på fakultetets institutter, dette arbeidet er godt i gang ved de fleste enheter. I tillegg bør det arbeides videre med mer kortsiktige delstrategier på enkeltområder. Slike strategier er som nevnt innledningsvis allerede i arbeid for utdanning, ledelse og administrativ struktur. Slik sett vil den viktigste funksjonen for denne planen våre som en strategisk rammeplan.

Endelig er det nødvendig at en plan med en så lang horisont som ti år holdes oppdatert jevnlig. Det er derfor en forutsetning at planen gjennomgås og revideres hvert annet år gjennom strategiperioden.

 

Innhold:

Innledning

Virksomhet og utfordringer

Visjon og verdier

Ambisjoner

Utvikle vår kunnskapsarv i forhold til samfunnets behov

            - Utdanning

            - Studentrekruttering

            - Næringsliv og innovasjon

            - Formidling

            - Forvaltning

 Styrke fakultetets posisjon som et internasjonalt forskningsfakultet

            - Rekruttere

            - Utvikle

            - Konkurrere

            - Tematisere

            - Støtte

 

 

Innledning

Enhver strategi oppstår på grunnlag av tidligere strategier og under påvirkning av ytre føringer og utfordringer. Visjon 2020 viderefører mange av elementene fra fakultetets Strategisk plan 2005 – 2009. UiOs Strategi 2020 legger overordnete føringer for fakultetets fremtidige strategi. Dessuten har fakultetet en del pågående strategiske prosesser som vil strekke seg inn i perioden for den nye strategien. Blant disse er:

 • Implementering av utdanningsstrategien
 • Utvikling av ny administrativ struktur.
 • Utvikling av en strategi for ledelse
 • Organisasjonsstruktur under nivå 3

Dekanatet forutsetter at disse føres frem til en naturlig avslutning. Det meste av dette bør kunne fullføres av det nåværende dekanat innen 31.12.12. Det er også tre andre viktige strategiske prosesser på gang

 • Utvikling av en strategi for livsvitenskap
 • Utvikling av en strategi for energi og materialer
 • Innfasing av sentre og tematiske satsinger

For disse tre prosessene må planarbeidet fullføres under nåværende dekanat, men implementeringen vil strekke seg langt inn i 10 års perioden for den nye strategien. Også fakultetets  HMS-strategi 2010-2015 (Fakultetsstyresak 26/10) vil være sentral for all virksomhet i strategiperioden.

 

Virksomhet og utfordringer

Fakultetets Strategisk plan 2005 – 2009 definerte virksomheten ved fakultet som:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets hovedvirksomhet skal være grunnforskning, forskningsbasert undervisning og forskerutdanning for å frembringe ny kunnskap og styrket innovasjonsevne, og for å formidle realfagenes rolle som kulturbærende aktivitet.

Dette vil også beskrive fakultetets virksomhet frem mot 2020. Formålet med Visjon 2020 er å tilpasse denne virksomheten til de utfordringene som vil komme i dette tiåret, til de ambisjo­ner som ligger i UiOs Strategi 2020, og til de ambisjoner fakultetet selv har for virksomheten frem mot 2020. En økende teknologisk rolle for fakultetets fag, ikke minst informa­sjons­teknologi, vil prege både forskning, utdanning og vekselvirkningen med samfunn og næringsliv i denne perioden.

Norsk forskningspolitikk har gjennom det foregående tiår hatt en utvikling hvor en økende andel av finansieringen til realfagene kommer som konkurranseutsatte, eksterne bevilgninger, oftest knyttet til store forskningsprogrammer og overordnete temaer. Samtidig har fakultetet et kulturelt ansvar for å ivareta forskning som ikke fanges opp av politisk favoriserte temaer. Ingen andre aktører i norsk forskning og utdanning har samme mulighet til å sikre fri nysgjerrighetsdrevet forskning av høy kvalitet innen realfag. En bred kompetansebasis er en forutsetning for å kunne gi god forskningsbasert utdanning og for å bygge opp den grunnleggende kompetansen som skal gjøre fakultetet konkurransedyktig også i fremtiden

 

Visjon og verdier

Fakultetets visjon for det kommende tiåret er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet – Norges nøkkel til fremtidens kunnskapssamfunn

Iverksettingen av denne visjonen skal hvile på verdiene

 • Høy kvalitet – faglig og etisk
 • Langsiktighet – som et grunnlag for velferd og kompetanse
 • Dristighet – ved å våge å tenke nytt og angripe de store problemer
 • Nysgjerrighet – ved å gi rom for forskning i erkjennelsens yttergrenser
 • Generøsitet – fordi forskning trives best i et åpent miljø med gjensidig støtte

 

Ambisjoner

Fakultetet har to overordnete ambisjoner for strategiperioden:

 • Å utvikle vår kunnskapsarv i forhold til samfunnets behov
 • Å styrke fakultetets posisjon som et internasjonalt forskningsfakultet

 

Fra disse ambisjonene følger fakultetets strategiske mål og tiltak. Disse to ambisjonene sammenfaller på en rekke punkter, slik at et mål under den ene ambisjon godt kan være en betydelig støtte også for den andre.

 

Utvikle vår kunnskapsarv i forhold til samfunnets behov

Fakultetets aller viktigste produkt er den kompetansen vi utvikler for samfunnet gjennom vår utdanning.  Fakultetet har tatt konsekvensen av dette i den nye utdanningsstrategien som er under implementering (Fakultetsstyresak 28/10). En god utdanning vil også være det beste middel for økt studentrekruttering — en topprioritet i forrige strategiperiode, fortsatt et av våre viktigste innsatsområder, og en forutsetning for at samfunnets kompetansebehov skal dekkes. Fakultetet finner også at kunnskapssamfunnet og kunnskapsbasert næringsliv får stadig flere grenseflater mot fakultetets faglige aktiviteter. Vår kompetanse kan tilføres samfunnet gjennom samarbeid og innovasjon, men det er også viktig å formidle en bredere forståelse for realfagene. Alt dette krever en forvaltning som best mulig ivaretar samfunnets investeringer i vår virksomhet.

 

Utdanning

Mål (fra Utdanningsstrategien):

 • Fakultetet skal gi landets beste realfaglige utdanning på universitetsnivå.
 • Fakultetet skal ha en undervisningskultur som gir et godt og stimulerende læringsmiljø.
 • Fakultetet skal gi en grunnleggende, robust og fremtidsrettet utdanning.
 • Fakultetet skal legge til rette for bedre gjennomføring av studiene.

 

Tiltak: Fakultetet vil

 • implementere den vedtatte utdanningsstrategien
 • arbeide aktivt for å styrke lærerutdanningen i realfagene
 • utnytte bredden i kompetanse til å etablere tverrdisiplinære utdanningstilbud

 

Studentrekruttering

Mål:

Fakultetet skal være Norges mest attraktive studiested for realfagsstudier på høyt internasjonalt nivå

 

Tiltak: Fakultetet vil

 • profilere fakultetet gjennom gode studietilbud og studiemiljøer
 • legge opp konkrete internasjonale utvekslingsprogrammer og redusere de praktiske barrierene for å delta i disse.
 • samarbeide med næringsliv og forvaltning om rekrutteringstiltak
 • profilere og støtte kvinnelig vitenskapelig personell som rollemodeller.
 • møte internasjonalisering og tilstrømningen av ikke-nordiske studenter ved å legge til rette for studenter med ulik kulturell bakgrunn
 • samarbeide med skolen for å profilere realfagene og realfagsbaserte yrkesvalg

 

Næringsliv og innovasjon

Mål:

Fakultetet skal yte betydelige bidrag til verdiskapning og kompetanseheving i samfunnet gjennom forskningsbasert innovasjonsaktivitet

 

Tiltak: Fakultetet vil

 • utvikle nye møteplasser og møteformer med næringslivet
 • være en aktiv part og initiativtaker i samarbeidet med forskningsinstituttene i regionen
 • utnytte det økende teknologiinnholdet for flere av fakultetets fagområder til samhandlingen med næringslivet
 • utnytte nærheten til OUS i et aktivt samspill om virksomhet mot helsesektoren
 • ta et særlig ansvar for de deler av offentlig virksomhet der vår kompetanse er sentral
 • profesjonalisere innovasjonsvirksomheten på fakultetet og profilere den sterkere utad
 • vurdere å innføre insentiver for innovasjon i finansieringsmodellen

 

Formidling

Mål:

Styrke forståelsen for realfagenes kulturelle og samfunnsmessige betydning og profilere virksomheten ved fakultetet

 

Tiltak: Fakultetet vil

 • i det første året av strategiperioden definere et lite antall viktige målgrupper og klarlegge hvilken informasjon vi ønsker å nå disse gruppene med.
 • deretter utvikle spesielle strategier for kommunikasjon mot de tre viktigste av disse målgruppene.
 • i strategiperioden rette en særlig formidlingsinnsats mot hver av disse tre viktigste målgruppene i perioder på tre år.
 • samarbeide med Naturhistorisk museum om formidlingsoppgaver mot et bredt publikum
 • utnytte Observatoriebygningen som en plattform for formidling mot skolen

 

Forvaltning

Mål:

Fakultetet skal ha en forvaltning som utnytter moderne prinsipper og ressurser til best mulig fordel for våre kjerneaktiviteter.

 

Tiltak: Fakultetet vil

 • fullføre igangsatt prosess med å styrke ledelse på alle nivåer.
 • fullføre igangsatt arbeid med en egen administrativ strategi
 • følge opp HMS arbeidet i tråd med fakultetets HMS-strategi 2010-2015

 

 

Styrke fakultetets posisjon som et internasjonalt forskningsfakultet

Ambisjonen om å utvikle et internasjonalt forskningsfakultet krever at internasjonalisering preger all aktivitet, men særlig studier og forskning. Et fremragende forskningsfakultet kan bare skapes av fremragende medarbeidere, og forutsetter høy kvalitet i rekruttering og perso­nalutvikling. Fakultetets forskningsgrupper skal konkurrere om ressurser og oppmerksomhet på mange arenaer, i mange tilfeller vil dette kreve at vi er i stand til å samle innsatsen om større temaer. For å lykkes må kjerneaktivitetene kunne få teknisk og administrativ støtte fra motiverte og godt kvalifiserte medarbeidere som aktivt følges opp med kompetanseutvikling.

Et internasjonalt forskningsfakultet har fagmiljøer der:

 • sterke internasjonale forskere søker våre utlyste stillinger
 • andre lands toppforskere ønsker å tilbringe sine sabbatsår
 • våre beste forskere rekrutteres til toppstillinger ved prestisje-universiteter
 • våre forskere aktivt er med på å sette den internasjonale forskningsagendaen
 • det faglige tilbudet tiltrekker topp internasjonale studenter

For å komme dit må vi:

Rekruttere

Mål:

Nytilsettinger skal bidra vesentlig til å styrke konkurransedyktighet og forskningsprofil

 

Tiltak: Fakultetet vil

 • sette inn ekstra ressurser der dette kan forsvares for å rekruttere eller beholde forskere med absolutt internasjonal toppkompetanse.
 • utnytte de gode vilkårene for post-doc stillinger i det norske systemet til å rekruttere og beholde dyktige unge internasjonale forskere
 • tilby en attraktiv doktorgradsutdanningen som utvikler stipendiatenes kompetanse på et sterkt faglig nivå med god veiledning
 • bruke forventet ekstern inntekt til å langtidsrekruttere forskere  for gjennomføring av større prosjekter.

 

Utvikle

Mål:

Fakultetets skal legge til rette for at den enkelte medarbeider skal utvikle sin faglige kompetanse, og gi en økende merverdi for fakultetets kjerneaktiviteter

 

Tiltak: Fakultetet vil

 • styrke lederfunksjonen på alle nivåer slik at medarbeidere ivaretas og motiveres
 • videreføre ordningen med dekning av utgifter ved forskningstermin
 • legge opp til fleksible ordninger og insentiver slik at flest mulig får anledning til å utnytte ordningen med forskningstermin

 

Konkurrere

Mål:

Fakultetets forskere skal ha høy aktivitet og god uttelling på søknader om stor nasjonal og internasjonal forskningsfinansiering.

 

Tiltak: Fakultetet vil

 • styrke kompetanse på prosjektetablering hos det vitenskapelige personalet
 • profesjonalisere det administrative støtteapparatet rundt søknadsprosesser og drift av prosjekter
 • være proaktiv med etablering av nettverk for større fremtidige søknader

 

Tematisere

Mål:

Fakultetet skal utnytte bredden i disiplinene ved å samle deler av forskningen under store overordnete temaer for å utnytte kompetanse og ressurser på tvers av faglige grenser.

 

Tiltak: Fakultetet vil

 • utnytte mulighetene for tematisering under
  • Livsvitenskap
  • Miljø og klima
  • Energi og materialer
  • IKT
 • utvikle gode mekanismer for innfasing av sentre og tematiske satsinger i den disiplinbaserte strukturen
 • velge ut et lite antall store vitenskapelige spørsmål som skal virke samlende ved at fakultetet har mulighet for å yte betydelige bidrag i stor bredde.
 • støtte tverrdisiplinær forskning og bygge ned barrierer mot slikt samarbeid
 • utfordre instituttene på å formulere mål for sitt faglige ståsted i 2020

 

Støtte

Mål:

Fakultetet organisering og støttefunksjoner skal bidra vesentlig til standarden på kjerneaktivitetene

 

Tiltak: Fakultetet vil

 • sørge for at personale i støttefunksjoner får regelmessig anledning til å oppdatere og utvikle sin kompetanse
 • følge opp behovet for støttepersonale med høy vitenskapelig kompetanse
 • profesjonalisere organisering og drift av vitenskapelig infrastruktur
 • legge opp til fleksible strukturer der støttepersonale skal kunne bruke sin kompetanse på bred basis.

 

 


 

 

Publisert 28. apr. 2011 12:54 - Sist endra 7. aug. 2012 10:19