English version of this page

Strategi

SMNs strategi for 2010-2016 fokuserer på fire felter: Bærekraftig energiutnyttelse, forskerutdanning, innovasjon og Team SMN.

Bærekraftig energiutnyttelse

En massiv forskningsinnsats på fornybar energi og klimavennlig bruk av fossile energikilder vil på sikt gi bærekraftige løsninger og gevinsten som følger er en stor internasjonal kunnskapsbasert industri. SMN ønsker en sentral nasjonal rolle basert på en sterk og bred kompetanseplattform. Med utgangspunkt i denne grunnmuren skal SMN understøtte tverrfaglighet og dyrke fram nye store forskningsprosjekter i samarbeid med instituttsektoren, industripartnere og andre universiteter.

Forskerutdanning

Omtrent 120 personer er i dag tilknyttet SMN. Kun 13 av disse er fast vitenskapelig tilsatte. Vi har dermed et betydelig ansvar for å bidra til utvikling og rekruttering av en stor og mangfoldig gruppe av unge, talentfulle mastergradsstudenter, phd-studenter, post docs og forskere. Forskerutdannelse er av den grunn et av SMNs hovedsatsningsområder for den kommende strategiperioden.

Innovasjon

Kreativitet er et sentralt aspekt ved all forskning. SMN har som mål at denne kreativiteten skal gi seg utslag i kommersielle anvendelser av forskningen. Allerede i dag er SMN-miljøet et av UiOs mest idérike miljøer. Tre av UiOs fire spin-off-selskaper innen fornybar energi – Protia AS, Baldur Coatings AS og NorEcs AS – har sitt opphav i SMN.

Team SMN

Arbeidsbelastningen for forskere med suksess er i dag anselig. Konkurransen er svært hard, og mye arbeid legges ned i et stort antall søknader som ofte involverer mange partnere. Når prosjektene er vunnet, skal de ledes og veiledningsjobben som følger med stipendiatstillingene er betydelig. I tillegg kommer rapportering og formidling av resultater. Dette betyr at staben av fast vitenskapelig tilsatte er sårbar. Det er derfor i større grad enn tidligere viktig med god administrativ støtte. Forskning i verdensklasse krever administrativ støtte av høy kvalitet.

Les mer i SMNs strategi (pdf)

UiOs strategi 2010-2020

MN-fakultetets strategi

Publisert 29. nov. 2010 12:06 - Sist endret 11. des. 2020 11:51