Om senteret

Bioinformatikk er i dag et sentralt og uunnværlig hjelpemiddel innen store deler av livsvitenskapen.

På denne bakgrunn, og med utgangspunkt i eksisterende miljøer ved instituttene for informatikk, biovitenskap, kjemi og farmasi skal senter for bioinformatikk via en hub-node struktur utvikle aktiviteter som:

  • skaper et kompetansesenter/hub basert på aktiv forskning med vekt på anvendelsesinspirert metodeutvikling innen bioinformatikk.
  • i samarbeid med moderinstituttene og andre fagmiljøer ved UiO/OUS sørge for et bredt utdanningstilbud i bioinformatikk tilpasset brukermiljøene.
  • gir forskningsstøttet veiledning og service, inklusive Help-desk-funksjon, blant annet gjennom deltagelse i det forskningsrådsprosjektet ELIXIR.no som også gir tilgang på kompetanse via EUs infrastruktur for bioinformatikk (ELIXIR).
  • utgjør et hub-node system med fagmiljøene i partnerinstituttene knyttet sammen via kombinerte stillinger, fellesprosjekter, felles veiledning og møteplassfunksjoner.
  • styrker «translasjonell bioinformatikk» i aksen UiO/OUS/HSØ.
  • er godt samordnet med biostatistikk og biomodellering – med samlokalisering når nytt livsvitenskapsbygg er klart.

Bioinformatikk skal dekkes i bred forstand, herunder sekvensanalyser, strukturanalyser og statistisk genomikk. Utvikling av grenseflate mot ulike kompetansemiljøer, eksemplifisert ved sekvenseringsplattformer, evolusjonsgenomikk og biostatistikk vil være viktig. Intensjonen er også å dekke grenseflater mot systembiologi og koplingen mot registerforskning, blant annet innen legemiddelepidemiologi.

Senteret tilpasser seg den hurtige infrastrukturutviklingen innen livsvitenskapene. Siden service- og opplæringsbehov typisk vil oppstå rundt ny teknologi, følger senteret nøye utviklingen med sikte på tidlig å dekke brukernes behov rundt ny teknologi.