Publications - Page 10

Published July 20, 2015 10:00 AM
Published May 28, 2015 8:21 AM
Published May 18, 2015 8:05 AM

Gaina, C., D. J. J. van Hinsbergen, W. Spakman, 2015.  Tectonics, 34, doi:10.1002/2014TC003780.

Published Apr. 24, 2015 2:17 PM
Published Apr. 14, 2015 8:17 AM
Published Apr. 10, 2015 4:29 PM
Published Mar. 31, 2015 9:03 AM

by Trond H. Torsvik, Hans E. F. Amundsen, Reidar G. Trønnes, Pavel V. Doubrovine, Carmen Gaina, Nick J. Kusznir, Bernhard Steinberger, Fernando Corfu, Lewis D. Ashwal, William L. Griffin, Stephanie C. Werner, Bjørn Jamtveit. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1423099112

Published Mar. 20, 2015 12:19 PM

Ekström, A., and Svensen, H. (2014). Tidsskrift for kulturforskning v. 13, nr. 3 2014, s. 6-21.

The picture show the Loong (dragon shaped) rock on the landing site on moon. Photo: CNAS/NAOC/CAS.
Published Mar. 13, 2015 9:31 AM

Long Xiao, Peimin Zhu, Guangyou Fang, Zhiyong Xiao, Yongliao Zou, Jiannan Zhao, Na Zhao, Yuefeng Yuan, Le Qiao, Xiaoping Zhang, Hao Zhang, Jiang Wang, Jun Huang, Qian Huang, Qi He, Bin Zhou, Yicai Ji, Qunying Zhang, Shaoxiang Shen, Yuxi Li, Yunze Gao, 2015. Science, 347, 1226-1229. DOI: 10.1126/science.1259866

http://www.sciencemag.org/content/347/6227/1226.full.pdf

Published Mar. 3, 2015 10:23 AM
E.-R. Neumann, M. A. Abu El-Rus, M. Tiepolo3, L. Ottolini, R. Vannucci and M. Whitehouse. Journal of Petrology, 2015, Vol. 56, No. 1, 3–31, doi: 10.1093/petrology/egu069