Disputation: Heine Nygard Riise

Master of Science Heine Nygard Riise at Department of Physics will be defending the thesis 

"Materials and junctions for a novel oxide solar cell"

for the degree of PhD

Trial lecture - time and place

Trial lecture: 10:15 am at Helga Engs Hus, Aud. 2

 

Adjudication committee

  • Associate Professor Uwe Zimmermann, Uppsala University, Department of Engineering Sciences, Sweeden

 

  • Associate Professor Maria Ganchenkova,  National Research Nuclear University MEPhI, Department of Physical Problems of Materials Science, Russia.

 

 

 

Chair of defence

 

Supervisors

 

Additional information (Norwegian)

Denne avhandlinga beskriv ei ny type solcelle. Solcella består av ei oksidcelle som er lagt oppå ei silisiumcelle. Ved å legge to celler oppå kvarandre på denne måten, kan meir av sollyset utnyttast. 

Konvensjonelle silisium-solceller er i dag nær grensa for kva som er fysisk mogleg å hente ut av sollyset. For å utnytte enno meir av den energien som sola gjev oss, må me utvikle nye konsept. Eit slikt konsept er ei tandemcelle der ein kombinerer ei silisiumcelle med ei toppcelle av sinkoksid og koparoksid. Silisiumcella utnyttar dei lange bølgelengdene i sollyset, medan oksidcella utnyttar dei korte bølgelengdene. På denne måten kan ein bruke ein større del av solspekteret, og silisiumcellene kan bli meir effektive.

I dette arbeidet har me utvikla ein ny måte å lage silisiumcella på, forbetra materialeigenskapane til sinkoksid og koparoksid, og karakterisert overgangane mellom dei ulike laga i cella. Studien syner at den største utfordringa for å lage ei effektiv solcelle av silisium, koparoksid og sinkoksid er overgangen mellom dei to sistnemnde. Denne utfordringa må løysast, men studia som her er gjort, teiknar opp stien vidare for å lukkast.

Published Apr. 20, 2018 12:16 PM - Last modified Oct. 26, 2018 11:19 AM