Norwegian version of this page

Disputation: Katrine Fossum

Doctoral candidate Katrine Fossum at the Department of Geosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is defending the thesis Jurassic - Cretaceous stratigraphic development of the Mandawa Basin, Tanzania: An integrated sedimentological and heavy mineral study of the early post-rift succession for the degree of Philosophiae Doctor.

Katrine Fossum. Photo: Private

Katrine Fossum. Photo: Private

The University of Oslo is currently closed, and disputations will therefore be streamed directly using Zoom. The host will moderate the digital issues while the defense moderator chairs the defense.

Ex auditorio questions: The defense moderator will invite ex auditorio questions, and these can be submitted either in writing or orally by clicking "Participants -> Raise Your Hand".

Click here to participate in the defense (opens at 13.00 on May 13)

Downlaod Zoom from here

 

Trial lecture - time and place

Processes controlling fluvial and deltaic sediment deposition of big African river systems and how the geologic history of selected rivers can be reconstructed | Digital recording of the trial lecture

Conferral summary (in Norwegian)

I denne avhandlingen er det gjort en kombinasjon av felt- og bergartsanalyser for å undersøke den stratigrafiske utviklingen i Mandawabassenget i Tanzania. Geokjemiske og isotopiske analyser av mineralkorn i sandsteiner og dagens elvesedimenter har blitt brukt til å spore sedimentenes opphav og de mulige sedimentære transportruter gjennom de siste 180 millioner årene.

Main research findings (in Norwegian)

Popular scientific article about Fossum's dissertation:

Jurassic - Cretaceous stratigraphic development of the Mandawa Basin, Tanzania: An integrated sedimentological and heavy mineral study of the early post-rift succession

Den geologiske forhistorien til et område kan leses av ved nærmere undersøkelser av bergarter, sedimenter og avsetningsbergarter. En lokalitet og geologisk materiale kan studeres i felt og i laboratoriet, hvor deres små bestanddeler, mineralene blir analysert i detalj. Mineralkorn i sedimenter blir dannet ved forvitring av gamle bergarter f.eks. fra fjellkjeder, for deretter å bli transportert ved bl.a. elver og vind, til et aller annet sted de kan bli avsatt og forsteinet. Disse prosessene kan skje flere ganger med de samme kornene, som til slutt ender opp som sedimenter/avsetningsbergarter. En liten prøve gir mye informasjon om prosessene som skjedde før avsetning. Ved å undersøke hvordan lag på lag med sedimenter har blitt avsatt over tid, (stratigrafisk utvikling), kan vi hente informasjon om geologiske hendelser og klima fra millioner av år tilbake i den geologiske tidslinjen. 

I denne avhandlingen er det gjort en kombinasjon av felt- og bergartsanalyser for å undersøke den stratigrafiske utviklingen i Mandawabassenget i Tanzania (se figur). Studieområdet, somer en verdenskjent dinosaurlokalitet, er et av de få stedene i Øst-Afrika hvor bergarter fra Jura og Kritt-tiden er eksponert på jordoverflaten. Mandawabassenget ligger også nær store gassforekomster, og er en nøkkellokalitet for forstå det geologiske utviklingen langs Øst-Afrika- kysten (se figur). Men tropisk forvitring har i årenes løp jevnet ut mange opprinnelige spor, og har gjort at disse bergartenes geohistoriske spor kan være vanskelig å tolke. 

Mandawabassenget ligger i sørøstlige Tanzania, nær store offshore gassreserver. I dette studiet har den mineralogiske sammensetningen i sedimentære bergarter og elvesedimenter blitt brukt til å forstå den stratigrafiske utviklingen i Mandawabassenget.
Mandawabassenget ligger i sørøstlige Tanzania, nær store offshore gassreserver. I dette studiet har den mineralogiske sammensetningen i sedimentære bergarter og elvesedimenter blitt brukt til å forstå den stratigrafiske utviklingen i Mandawabassenget. Figur: Katrine Fossum

Det er gjort geokjemiske analyser av mineralkorn i sandsteiner og dagens elvesedimenter for å spore sedimentenes opphav og de mulige sedimentære transportruter gjennom de siste 180 millioner årene. Detaljundersøkelser av steinens oppbygging og analyser av fossiler og pollen som ligger innkapslet i steinen (se figur) har blitt brukt til å tolke avsetningsmiljø, klima og geologiske strukturer. De grundige undersøkelsene i laboratoriet har gjort det mulig å sette sammen geografiske rekonstruksjoner fra flere tidsperioder (paleogeografi). 

Dette ph.d. arbeidet har bidratt til å øke den geologiske forståelsen av Mandawabassenget. Det er påvist at variasjoner i den mineralogiske sammensetningen av sedimentene kan brukes som er verktøy til å sammenlikne og forstå sedimenter i regionen. Spor av olje og gass har blitt funnet i de undersøkte sedimentene, noe som vitner om at det trolig finnes, uoppdagede petroleumsressurser på land. 

Photo and other information:

Press photo: Katrine Fossum, portrait; 700px. Photo: Name/UiO 

Other photo material: Figure/collage with description and credits as specified in the article above, size1000px. 

Published Apr. 28, 2020 10:44 AM - Last modified June 9, 2020 3:04 PM