Semicolon II (completed)

Semicolon II er en videreføring av Semicolon I.  Prosjektet fikk bevilgning fra Forskningsrådets VERDIKT-program i slutten av april 2010.

Semicolon I omhandlet organisatorisk og semantisk interoperabilitet i og med offentlig sektor. I Semicolon II utvider vi dette perspektivet til også å omfatte rettslige problemstillinger, politiske føringer og samhandlingsplattformer som for eksempel sosiale nett. Arbeidet med kvantitative og kvalitative målinger av samhandling i offentlig sektor vil videreutvikles.

Semicolon II vil bidra til å skape en effektiv og verdiøkende offentlig sektor gjennom bedre elektronisk samhandling på tvers av etater og forvaltningsnivåer, ved at:

ressursene flyttes fra administrasjon til tjenesteyting etater samarbeider om å løse oppgaver til nytte for innbyggere og næringsliv etatene samarbeider for å levere offentlig tjenester av høy kvalitet uten hinder av virksomhetsgrenser og med fullverdig IT-støtte

For more information, refer to the Semicolon project web site.

Published Jan. 20, 2014 3:59 PM - Last modified Feb. 7, 2020 3:57 PM