Årsmøte 2001 i Astrofysisk Fagutvalg

6. Desember 2001

Oppm�te:

Øyvind, Benedicte, Are, Henning, Mari Anne, Lars, Niklas

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 2: Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 3: Valg av m�teleder og referent

�yvind ble valgt til m�teleder og Niklas til referent.

Sak 4: �rsberetning

Niklas orienterte. Bemerkning om at det ble gjennomført 2 fagevalueringer og 2 grillfester.

Sak 5: Regnskap

AFU har 1500kr utestående i bruspenger. Det er litt overskudd fra brussalget. Henning sender oppdatert regnskap over bruspengene til AFU og Lars, via e-post.

Sak 6: Valg av fagutvalg

Valget ble offentlig annonsert (les: ropt ut i gangen).

Kandidater: Morten, Klaus, Kathinka, Mari Anne, Are, Niklas og Henning.
Resultat: 4 klapp (2 m. figur), 3 alle (alle tilstede stemte)
Nytt fagutvalg: Morten, Klaus, Kathinka, Mari Anne, Are, Niklas og Henning.

Verv: (alle tilstede stemte)
  • Leder: Niklas, 5 stemmer
  • Nestleder: Klaus, 6 stemmer
  • Kasserer: Mari Anne, 6 stemmer
  • Sekretå: Are, 5 stemmer
  • Vise-sekretå: Henning, 1 stemme
Fagutvalget kan selv sette opp andre verv til sine medlemmer.
Representanter til instituttstyret: (alle tilstede stemte)
  • Faste: Niklas og Are
  • Vara: Morten og Kathinka
Representant til NOFFO velges senere av AFU. Fagutvalget kan komplementere seg selv, og endre på verv og stillinger internt etter behov.

Sak 7: Eventuellt

I tillegg til oppfordringene gitt i årsberetningen, oppfordret årsmøtet til at AFU evaluerer sine lover, og kommer med lovendringsforslag hvis nødvendig. Årsmøtet tilbyr også å hjelpe VEGA med å arrangere tur til harestua.

Referent: Niklas Karlsen