Disputation: Lennart Kyllesø

Doctoral candidate Lennart Kyllesø at the Department of Pharmacy, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is  defending the thesis "Psychopharmacological aspects associated with clozapine treatment in patients with schizophrenia - a study based on therapeutic drug monitoring data" for the degree of Philosophiae Doctor.

Lennart Kyllesø

Trial lecture - time and place

14.10.2022, 10.15, Auditorium 2, Helga Eng

Treatment-resistant schizophrenia

Conferral summary

Studiene som presenteres i denne avhandlingen indikerer at etterlevelse ved behandling med antipsykotika før oppstart med klozapin er en viktig faktor i misdiagnostisert behandlingsresistent schizofreni («pseudo-resistens»). Videre er det vist at dosering av det krampeløsende legemiddelet valproat er knyttet til reduserte nivåer av den farmakologisk aktive klozapinmetabolitten N-desmetylklozapin. Det er også indikasjoner på at endret farmakokinetikk (omsetning av legemiddel i kroppen) kan være en underliggende årsak til terapisvikt ved klozapinbehandling.

Main research findings

Psykofarmakologiske aspekter assosiert med klozapinbehandling hos pasienter med schizofreni

Schizofreni en alvorlig psykisk lidelse, både med tanke på plager for pasienten selv, belastning for pårørende samt samfunnskostnader forbundet med behandling. Langvarig behandling med antipsykotika er for øyeblikket det viktigste tiltaket for å redusere hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og negative symptomer som sosial tilbaketrekking.

Klozapin er mer effektivt enn andre antipsykotika ved behandling av schizofreni, men brukes på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger kun hos pasienter som ikke responderer på andre antipsykotika (behandlingsresistent schizofreni). For å kartlegge hvilke faktorer som er avgjørende for at klozapinbehandlingen blir vellykket, har doktorgradsarbeidet studert ulike psykofarmakologiske aspekter knyttet til behandling med klozapin.

Avhandlingen indikerer at etterlevelse ved behandling med antipsykotika før oppstart med klozapin er en viktig faktor i misdiagnostisert behandlingsresistens («pseudo-resistens»). Videre er det vist at doseringen av det krampeløsende legemiddelet valproat er knyttet til reduserte nivåer av den farmakologisk aktive klozapinmetabolitten N-desmetylklozapin. Det er også indikasjoner på at endret farmakokinetikk (omsetning av legemiddel i kroppen) kan være en underliggende årsak til terapisvikt ved klozapinbehandling.

Arbeidet er basert på data fra terapeutisk legemiddelmonitorering, og har blitt utført ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus, Oslo.

Read more (in Norwegian)

Published Sep. 30, 2022 10:00 AM - Last modified Sep. 30, 2022 10:57 AM