Populærvitenskapelig presentasjon av EMERALD

Planter inngår i vannets og karbonets kretsløp, og justerer atmosfærens sammensetning og påvirker hvordan landskapet tar opp og reflekterer sollys. Vegetasjonen endres som følge av klimaendringer, og den både formes av - og former - omgivelsene. Vegetasjonen spiller derfor en viktig rolle i det som kalles tilbakekoplinger i klimasystemet. Et eksempel på en slik tilbakekopling er at dersom klimaet endrer skoggrensen, vil dette virke tilbake på klimaet gjennom endringer i mengden solstråling som reflekteres (dvs. albedoen endres), eksempelvis hvis et område med lys mose blir erstattet med mørk granskog. Andre tilbakekoblinger påvirker fordampningen, binding av karbon, og snødekket. Slike tilbakekoblinger kan være positive (forsterker klimaendringene) eller negative (motvirker klimaendringene).

EMERALD er et tverrfaglig og nasjonalt koordinert prosjekt som samler forskningsmiljøer i Norge som alle arbeider med å forstå vegetasjonens rolle i klimasystemet. Prosjektet har som mål å forbedre representasjonen av økosystemer i globale klimamodeller ved å integrere kunnskap på tvers av observasjoner og eksperimenter. Fokus er på boreale og arktiske økosystemer, så som eviggrønne trær, løvtrær, busker, moser og lav. I EMERALD arbeider forskerne tverrfaglig - på tvers av forsknings- og kompetanseområder og undersøker disse komplekse økosystemene fra ulike synsvinkler. Det langsiktige målet er å forbedre klimaframskrivningene for våre områder.

 

Lys lav i Hodalen, Hedmark. Foto: Irene Brox Nilsen, august 2018.
Lys lav i Hodalen, Hedmark. Foto: Irene Brox Nilsen, august 2018.

EMERALD arbeider med å videreutvikle landmodulen (CLM) i den norske klimamodellen (NorESM) ved å integrere data og kunnskap fra feltbasert økosystemforskning. Slik kan man bedre representere vegetasjonen og dens interaksjon med omgivelsene. Det gjøres også endringer i modellen for å ta hensyn til småskalastrukturer i landskapet. Ved å utvikle en felles modellplattform og et brukervennlig grensesnitt for kjøring av CLM for utvalgte lokaliteter, har man lagt til rette for koordinert testing og modellutvikling, også for ikke-CLM eksperter. Det er også utviklet en nettbasert veiledningsmodul. Både modellen og veilederen er åpent tilgjengelig (via GitHub). Plattformen er sentral i det videre arbeidet i prosjektet og har blitt utviklet i tett samarbeid med IT-miljøet ved Institutt for geofag (UiO).

Feltarbeid og felteksperimenter er lokalisert på Finse, i Hedmark, på kysten av Vestlandet, i Finnmark og på Svalbard, og er knyttet til eksisterende prosjekter og forskningsinfrastruktur. Aktiviteten var høy sommeren 2020 på tross av nødvendige justeringer som følge av Covid19. Feltobservasjoner bidrar med viktige data for utvikling og testing av CLM og modellplattformen, inkludert detaljert informasjon om vegetasjonstyper typiske for nordlige breddegrader (f.eks. moser og lav), planter som per i dag ikke er representert i modellen. Videre gjøres en rekke forsøk som ser på ulike planters tåleevne knyttet til miljøfaktorer, så som ekstreme temperaturer og tørke. Utvalgte eksperimenter utføres også i laboratorier, både i Tromsø og Oslo, og omfatter målinger av ulike egenskaper ved planter, som refleksjon av innkommende stråling (albedo), fotosyntese og respirasjon, samt vannomsetning i planter og jord.

EMERALD legger stor vekt på formidling av forskningen. To viktige kanaler er finansiert av prosjektmidler. For det første formidles resultater gjennom Norsk Klimaservicesenter. Senteret arrangerte en brukerworkshop i november 2019 hvor representanter for relevante næringer, nemlig reindrift, skogbruk og jordbruk deltok. Dernest formidles forskningen gjennom en midlertidig utstilling i Klimahuset ved Naturhistorisk museum (NHM) på Tøyen. Utstillingen var planlagt mot slutten av prosjektperioden, men EMERALD ble invitert til å lage den første midlertidige utstillingen. Klimahuset med vår utstilling ble åpnet i juni 2020. Arbeidet med utstillingen ble ledet av Anders Bryn (NHM) med støtte fra en rekke entusiastiske forskere og formidlere i EMERALD. Utstillingen har som tema klimaforskning, med særlig vekt på tilbakekoblinger mellom klima og vegetasjon. I siste halvdel av 2021 er det planlagt å stille ut en kopi av utstillingen på Norsk Fjellmuseum i Lom. Det er også andre museer som har uttrykt interesse for utstillingen slik at den vil bli vist i ulike deler av landet i flere år fremover.

Informasjon om oss:

Published Mar. 24, 2021 1:47 PM - Last modified Mar. 24, 2021 1:48 PM