English version of this page

Kurs på CBA

CBAs forskere underviser i flere kurs om temaer relatert til biogeokjemi.

Bildet kan inneholde: tunnel.

KJM1700 Miljø- og klimautfordringer

Emnet gir en grunnleggende naturvitenskaplig innføring i våre miljøutfordringer og flere av FNs bærekraftsmål., og hvordan denne kunnskapen benyttes av miljømyndighetene. En gruppe-prosjektoppgave gir fordypning i et valgt miljøtema og trening i vitenskapelig publisering. Emnet har en tverrfaglig tilnærming som gjør at det vil egne seg for studenter fra andre fagområder som trenger grunnleggende kunnskap om miljø og klima i fagkretsen.

BIOS3070/KJM3070 Biogeokjemi

Klodens miljø er tett knyttet til de globale kretsløpene av karbon og andre nøkkelelementer som nitrogen, fosfor og jern. Disse elementene er også knyttet til biologisk produksjon, diversitet og økosystemtjenester, til den kjemiske sammensetningen av miljøet. Emnet fokuserer på koblingen mellom biologiske, geologiske og kjemiske prosesser, på vekselvirkningen mellom klima og miljø, og hvordan menneskelig aktivitet påviser disse prosessene.

GEO4161 Contaminants in the geoenvironment 

Contaminants in soils and ground water pose a threat to our society and the limited land and water resources. The course will cover:

  • Types of contaminants, both organic and inorganic
  • Physical/chemical distribution among phases/media
  • Biogeochemical processes in soils and groundwater
  • Transport of contaminants
  • Risk assessment
  • Natural attenuation

BIOS4500 Generell toksikologi

Emnet omfatter de mest sentrale emnene i toksikologi og økotoksikologi, inkludert hvordan giftige stoffer blir tatt opp i organismer, blir distribuert, metabolisert og utskilt, hvordan giftige stoffer reagerer med biomolekyler og hvilke konsekvenser dette kan ha, samt kunnskap om toksiske stoffer (metaller, organiske miljøgifter, pesticider).  Kurset har som mål å gi en helhetlig oversikt over fagområdet ved å knytte sammen human toksikologi og økotoksikologi.

KJM5700 Miljøkjemi II

Det gis en integrert beskrivelse av kjemiske prosesser og likevektssystemer som bestemmer mobilitet, transport, omsetning og effekter av kjemiske forurensninger i luft, jord og vann. Videre gis det en innføring i naturlige kjemiske prosesser i det ytre miljø. Forelesningene gis av eksterne og interne forskere og det benyttes eksempler fra aktuell forskningsvirksomhet.

GEO5900 Chemical processes in soil and ground water

The main geochemical reactions controling the chemical composition of soil and ground water are treated in detail, and how these can be quantified and used in interpreting different processes effecting the water quality. Equilibria and kinetics in water-mineral-gas systems are covered, with special emphasis on CO2 - carbonate reactions, mineral weathering, redox-reactions, ion exchange, sorption, and pollution of organic chemicals. An understanding of these procecces and a corresponding quantification is required to predict the effect of contaminant spill and human influence. Lectures and home works are accompanied by training in computer modeling of geochemical reactions and transport of solutes in groundwater.

BIOS5411 Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter

Emnet omhandler hvordan giftige stoffer påvirker miljøet og mennesket med et særlig fokus på effekter på individer. Giftige stoffer påvirker mange av de samme prosessene i ulike organismer og emnet går detaljert inn på likheter og forskjeller med utgangspunkt i det vi vet mest om, nemlig mennesket. Emnet omfatter både effekter av giftige stoffer på organismer i miljøet og effekter på mennesker.

BIOS5412 Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering

Emnet omhandler hvordan miljøgifter fordeles miljøet og taes opp i ulike økosystemer og mennesker. Emnet fokuserer spesielt på mekanismer og prosesser som er viktige for fordeling og anrikning av miljøgifter, og hvordan disse prosessene påvirkes av andre stressorer, organismenes fysiologiske og økologiske tilpasninger, livshistorietrekk og fylogenetiske historie. Emnet omfatter både ulike økosystemer med deres organismer, og mennesker.

 

 

Publisert 9. aug. 2019 13:49 - Sist endret 12. aug. 2019 12:37