NEW SCIENCE ARTICLE: A young mulitlayered terrane of the northern Mare Imbrium revealed by Chang’E-3 mission

Long Xiao, Peimin Zhu, Guangyou Fang, Zhiyong Xiao, Yongliao Zou, Jiannan Zhao, Na Zhao, Yuefeng Yuan, Le Qiao, Xiaoping Zhang, Hao Zhang, Jiang Wang, Jun Huang, Qian Huang, Qi He, Bin Zhou, Yicai Ji, Qunying Zhang, Shaoxiang Shen, Yuxi Li, Yunze Gao, 2015. Science, 347, 1226-1229. DOI: 10.1126/science.1259866

http://www.sciencemag.org/content/347/6227/1226.full.pdf

The picture show the Loong (dragon shaped) rock on the landing site on moon. Photo: CNAS/NAOC/CAS.

The picture show the Loong (dragon shaped) rock on the landing site on moon. Photo: CNAS/NAOC/CAS.

In media coverage:

Published Mar. 13, 2015 9:31 AM - Last modified Mar. 20, 2015 10:25 AM