2015

Published Nov. 30, 2015 10:50 AM

- by Sverre Planke, Henrik Svensen, Reidun Myklebust, Stephen Bannister, Ben Manton and Lars Lorenz. Advances in Volcanology, in press

Published Mar. 31, 2015 9:03 AM

by Trond H. Torsvik, Hans E. F. Amundsen, Reidar G. Trønnes, Pavel V. Doubrovine, Carmen Gaina, Nick J. Kusznir, Bernhard Steinberger, Fernando Corfu, Lewis D. Ashwal, William L. Griffin, Stephanie C. Werner, Bjørn Jamtveit. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1423099112

The picture show the Loong (dragon shaped) rock on the landing site on moon. Photo: CNAS/NAOC/CAS.
Published Mar. 13, 2015 9:31 AM

Long Xiao, Peimin Zhu, Guangyou Fang, Zhiyong Xiao, Yongliao Zou, Jiannan Zhao, Na Zhao, Yuefeng Yuan, Le Qiao, Xiaoping Zhang, Hao Zhang, Jiang Wang, Jun Huang, Qian Huang, Qi He, Bin Zhou, Yicai Ji, Qunying Zhang, Shaoxiang Shen, Yuxi Li, Yunze Gao, 2015. Science, 347, 1226-1229. DOI: 10.1126/science.1259866

http://www.sciencemag.org/content/347/6227/1226.full.pdf