Oppsummering av kandidatundersøkelse ved Matematisk institutt, UiO

Her følger en presentasjon av de resultatene vi fikk inn på spørreskjemaet vi sendte ut i sommeren 2008. Vi mottok i alt 412 besvarelser. Prosentfordelingen som er oppgitt tar utgangspunkt i dem som har svart for hvert enkelt spørsmål (det var frivillig om man ønsket å besvare alle spørsmål utenom navn og e-postadresse).

Flere har kommet med nyttige innspill og tilbakemeldinger om skjemaets utforming og de alterantiver som var gitt. Dersom skjemaet fremstod uklart/ikke relevant/mangelfullt beklager vi dette.

 

2. Utdannelse fra Universitetet i Oslo

2.1. Hvilken grad har du tatt ved Universitetet i Oslo?
Cand Scient 39.1%
Cand Real 31.8%
Dr Scient 13.4%
Master 9.8%
Phd 2.7%
Siv ing 0.5%
Annet 2.7%

3. Arbeid

3.1. Hvor fort fikk du jobb etter endt utdanning?
før jeg var ferdig 55.0%
0-2 mnd 31.1%
2-6 mnd 7.7%
mer enn 6 mnd* 6.2%

*Av dem som har svart "mer enn 6 mnd" kommenterer flere at dette var selvvalgt: pga avtjening av førstegangstjeneste e.l.

3.2. Hvilken sektor jobber du i?

privat sektor
190
48.3%
offentlig sektor 203 51.7%

3.4.Eksempler på stillingstitler

3.5. Eksempler på arbeidsoppgaver

3.6. Har du en stilling hvor du deltar i ansettelser av nye medarbeidere?
Ja 44.0%
Nei 56.0%

3.7. Kan du si omtrent hva du får i brutto årslønn?
(her vil den oppmerksomme leser legge merke til at vi har glemt en kategori, så da håper og tror vi at de besvarelsene som burde ha vært i denne kategorien har fordelt seg på kategoriene over og under)

mindre enn 250 000 0.6%
250 000 - 300 000 0.3%
300 000 - 350 000 3.4%
350 000 - 400 000 6.3%
400 000 - 450 000 11.4%
450 000 - 500 000 16.9%
500 000 - 550 000 13.1%
550 000 - 600 000 13.1%
650 000 - 700 000 10.6%
700 000 - 750 000 6.6%
mer enn 750 000 17.7%

3.8. Hva er din hovedbeskjeftigelse pr. 1. juni 2008?

Fast ansettelse 84.7%
Midlertidig ansettelse/engasjement 5.8%
Vikariat/frilanser 0.7%
Selvstendig næringsdrivende 1.9%
Uføretrygdet/alderspensjonist 4.1%
Annet 2.7%

3.9. I hvilken grad opplever du at arbeidsgivere generelt kjenner til innholdet i utdanningen din?
I veldig liten grad 6.2%
I liten grad 16.6%
Middels 31.3%
I stor grad 28.2%
I veldig stor grad 17.6%

4. Hvor viktig er følgende kjennetegn ved en jobb for deg?

4.1. Selvstendig arbeid
Svært lite viktig 0.3%
2 1.8%
3 10.9%
4 24.7%
Svært viktig 62.0%
Vet ikke 0.3%
4.2. Faglige utfordringer
Svært lite viktig 0.5%
2 0.8%
3 5.5%
4 30.1%
Svært viktig 62.9%
Vet ikke 0.3%
4.3. Varierte arbeidsoppgaver
Svært lite viktig 0.3%
2 1.6%
3 15.4%
4 35.6%
Svært viktig 46.9%
Vet ikke 0.3%
4.4. Mulighet for læring og utvikling
Svært lite viktig 0.0%
2 1.0%
3 5.5%
4 29.2%
Svært viktig 64.2%
Vet ikke 0.0%
4.5. Høy inntekt
Svært lite viktig 2.9%
2 10.2%
3 31.6%
4 42.8%
Svært viktig 12.3%
Vet ikke 0.3%
4.6. Gode karrieremuligheter
Svært lite viktig 2.9%
2 12.6%
3 31.8%
4 37.6%
Svært viktig 14.5%
Vet ikke 0.5%
4.7. Å gjøre noe nyttig for samfunnet
Svært lite viktig 2.9%
2 8.1%
3 27.0%
4 36.1%
Svært viktig 25.1%
Vet ikke 0.8%
4.8. Mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen
Svært lite viktig 6.1%
2 21.6%
3 36.1%
4 24.0%
Svært viktig 10.6%
Vet ikke 1.6%
4.9. Mulighet for å bruke fagkunnskapene fra utdanningen
Svært lite viktig 2.6%
2 6.8%
3 21.8%
4 38.8%
Svært viktig 29.7%
Vet ikke 0.3%
4.10. Anerkjennelse fra ledere og kolleger
Svært lite viktig 1.1%
2 6.3%
3 28.7%
4 43.9%
Svært viktig 19.5%
Vet ikke 0.5%
4.11. Samarbeid med andre
Svært lite viktig 1.0%
2 2.1%
3 23.0%
4 44.6%
Svært viktig 28.7%
Vet ikke 0.5%
4.12. Fleksible arbeidstidsordninger
Svært lite viktig 0.5%
2 5.8%
3 14.2%
4 38.6%
Svært viktig 40.7%
Vet ikke 0.3%
4.13. Kontroll over eget arbeidstempo
Svært lite viktig 0.8%
2 4.5%
3 19.0%
4 43.0%
Svært viktig 32.2%
Vet ikke 0.5%
4.14. Mulighet for å gjøre internasjonal karriere
Svært lite viktig 20.7%
2 25.2%
3 28.6%
4 17.8%
Svært viktig 6.8%
Vet ikke 0.8%

5. Om nytten av utdanningen du har tatt ved UiO i ditt aktive yrkesliv

Nedenfor har vi satt opp noen påstander om utbytte av utdanningen. Hvor enig eller uenig er du i disse påstandene?
5.1. Studiene ga meg kompetanse som møter kravene fra arbeidslivet
Helt enig 35.5%
2 27.7%
3 23.1%
4 10.6%
Helt uenig 0.8%
Vet ikke 2.3%
5.2. Jeg fikk god forståelse for fagets vitenskapelige teori
Helt enig 45.4%
2 36.2%
3 12.1%
4 5.1%
Helt uenig 1.0%
Vet ikke 0.3%
5.3. Jeg fikk god forståelse for vitenskapelig metode
Helt enig 46.6%
2 30.9%
3 15.5%
4 6.2%
Helt uenig 0.8%
Vet ikke 0.0%
5.4. Jeg opparbeidet evne til analytisk tenkning
Helt enig 67.9%
2 23.1%
3 3.1%
4 3.8%
Helt uenig 1.8%
Vet ikke 0.3%
5.5. Jeg lærte å innhente og bearbeide kompleks informasjon
Helt enig 42.9%
2 33.7%
3 14.4%
4 6.7%
Helt uenig 1.3%
Vet ikke 1.0%
5.6. Jeg fikk god trening i skriftlig fremstilling
Helt enig 23.3%
2 28.2%
3 29.2%
4 13.1%
Helt uenig 5.6%
Vet ikke 0.5%
5.7. Jeg fikk god trening i muntlig fremstilling
Helt enig 12.6%
2 17.2%
3 36.2%
4 24.7%
Helt uenig 9.0%
Vet ikke 0.3%
5.8. Jeg fikk et godt grunnlag for å jobbe profesjonelt
Helt enig 24.4%
2 37.5%
3 25.2%
4 8.5%
Helt uenig 2.1%
Vet ikke 2.3%
5.9. Hoved-/masteroppgaven ga meg fortrinn for å få jobb
Helt enig 43.6%
2 24.2%
3 18.0%
4 7.2%
Helt uenig 3.4%
Vet ikke 3.6%