Referat fra møte i ph.d.-utvalget

Referat fra møte i møte i ph.d.-utvalget 08. mars 2017 på B1000.

Til stede: Hans Brodersen (utvalgsleder, vara for seksjon 5), Atle Jensen (seksjon 1), Sven Ove Samuelsen (seksjon 2), Fred Espen Benth (seksjon 3), Ragnar Winther (seksjon 4), Erik Bedos (seksjon 6), Ørnulf Borgan (vara for utvalgsleder), Martin Helsø (ph.d.-studentrepresentant), Biljana Dragisic (sekretær)
 

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

 

Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

 

Saker under eventuelt
Hans melder inn en sak under eventuelt: om samtaleverktøy for nyansatte stipendiater.

Sak 01/2017 Info ved Hans / forslag til mandat (vedlegg 1)

Hans går gjennom mandatet og informerer om våre rutiner for mottak og integrering av nye kandidater, kvalitetssikring av opptakssøknader, årlig rapportering og tredjesemesterrapportering. Oppfølging av kandidater i form av medarbeidersamtaler varierer avhengig av seksjon.

Forslag til mandat godkjennes.
Sak 02/2017 Ph.d. i tall (vedlegg 2
gjennomgang av gjennomføringstall knyttet til våre ph.d.kandidater.
Sak 03/2017 Spesialpensum og faglig kvalitetssikring av søknader om opptak

Utvalget konkluderer med at det normalt ikke skal lages spesialpensum av ordinære kurs (ikke NRBRT og heller ikke kurs som tilbys hvert år). Overlapp mot ordinære kurs kan ikke være på mer enn 5 studiepoeng (50%). Det er seksjonslederens ansvar å sørge for faglig kvalitetssikring av søknader om opptak og påse at eventuelle spesialpensum ikke overlapper mer enn 50% mot ordinære kurs.
Det ble fremmet et forslag om å tilby NRBRT kurs som lesekurs automatisk hvis de ikke settes opp med undervisning som en del av vanlig undervisningskabal. Dette er formidlet til Studieutvalget v/Undervisningsleder og for å ta en beslutning på hvorvidt dette er mulig ber Studieutvalget om informasjon på hvilke kurs dette gjelder for, antall påmeldte studenter og oversikt over eksamensformer i disse kurs.
Veiledere skal dessuten sørge for å gi beskjed til Undervisningsleder om de setter opp NRBRT kurs i teoretisk opplæringsdel til sine kandidater slik at Undervisningsleder kan sette disse opp i den ordinære undervisningskabalen. Det er studentenes ansvar å melde seg til emner innen ordinære frister og gi beskjed tidlig nok om de har utfordringer med påmeldingen.

Sak 04/2017 Ph.d. og karriere

Foreløpig har ikke MI en koordinert ordning for veiledning av kandidater i forhold til karriere. Det varierer på tvers av seksjonene i hvor stor grad denne veiledningen foregår mellom veiledere og kandidater og i hvor stor grad kandidater selv oppfatter dette som eget ansvar å finne ut av.
Før vi bestemmer oss om vi skal ha et organisert opplegg i form for infomøter/veiledning/presentasjoner ønsker utvalget at vi skal prøve å få statistikk på hvor våre kandidater jobber etter fullførte ph.d-studier. For å lage en slik statistikk må vi få godkjenning fra instituttledelsen. Hans snakker med Instituttlederen og informerer utvalget om utviklingen i saken.

Sak 05/2017 Generiske kunnskaper

Utvalget konkluderer med at det ikke er behov/ønske om å lage egne “generisk kompetanse”-kurs, men heller finne ut hva som allerede finnes på UiO, spesielt når det gjelder akademisk skriving på engelsk og kurs i presentasjonsteknikk.
Atle anbefaler kurs i akademisk skriving og presentasjonskurs som finnes på UiO.
Info om disse kursene bør sendes til kandidater og veiledere bør oppfordre sine studenter til å ta slike kurs. I så fall skal ikke disse være obligatoriske eller en del av teoretisk opplæringsdel.
Av tilbud på UiO finnes det:

Sak 06/2017 Eventuelt

Under Eventuelt presenterte Hans kort “Lund samtaleverktøy” (vedlegg 3, vedlegg 4: "Discussion Material for Newly accepted PhD candidates and their Supervisors”)
Medlemmene i ph.d.-utvalget bes ta stilling til hvor vidt vi skal anbefale bruk at dette verktøyet for nylig ansatte ph.d.-kandidater og hvordan vi skal tilpasse spørsmålene til vårt fagmiljø. Diskusjonen om dette vil foregå på e-post.

 

 

Hans Brodersen
Ph.d.-utvalgsleder
Biljana Dragisic
Sekretærer 
Publisert 15. mars 2017 13:30 - Sist endret 6. mars 2018 13:19